Professor Fred Nyberg vid Uppsala universitet har gått igenom senaste litteraturen inom området våld i nära relation och redovisar resultatet i en artikel på UFOLDs hemsida.

Det är välkänt att detta våld tar sig olika uttryck men vad som sällan kommer fram i debatten är det faktum att en stor del av detta våldsutövande utförs under inflytande av droger. Det finns uppgifter på att upp mot åttio procent av våld i nära relationer är associerat med missbruk av droger. I detta sammanhang har alkoholen haft en central roll men senare års forskning har dokumenterat att narkotikaklassade substanser tar en allt större plats i våldsutövandet. Häribland heroin, kokain, amfetamin och cannabis.

En färsk studie utförd av amerikanska forskare visar att en stor andel av de som begått våld mot en nära partner frekvent använt cannabis i större kvantiteter och detta bekräftat genom positiva svar vid urintester. En nyligen genomförd spansk studie visar att förövare mot närstående uppvisade avsevärt högre och långvarig användning av droger – alkohol, cannabis, kokain och heroin.

Alla dessa studier och även ett stort antal fler bekräftar att inte bara alkohol utan att flera av dagens vanligaste och mest använda narkotiska substanser kan ha ett starkt samband med det i dagarna uppmärksammade dödsbringande våldet mot kvinnor.

Fred Nyberg: ”Här bör dagens unga politiker med ambitionen att släppa narkotikan fri definitivt ta sig ännu en tankeställare”.

www.ufold.uu

”Om ministrar inte ens är intresserade av att ta reda på hur det förhåller sig med den saken, borde de ha förverkat sin rätt att bedriva någon politik på området alls”

Lisa Magnusson , DN ledarsida 210529, om de två ministrarna som inte vill utreda avkriminalisering av cannabis trots rekommendationer från bl a Folkhälsomyndigheten (och Svensk förening för Beroendemedicin).

En kvalitativ intervjustudie har fokuserat på kokainintagets roll i förhållande till alkoholkonsumtionen på fester/klubbar. I undersökningen ingick 28 unga vuxna som alla tillstod regelbundet intag av kokain och alkohol när de går på fest.

Hur ser förhållandet ut mellan pulverkokain och alkohol? Forskarna kunde identifiera tre huvudförklaringar till kokainanvändningen. Gemenskapen med vänner, den gemensamma upprymdheten och möjligheten att kontrollera, utöka och intensifiera alkoholintaget till kraftig berusning (effekten som eftersträvades).

Dessa tre förklaringarna illustrerar hur ritualen med kokain (snorting) var djupt förankrad i alkoholberusningsritualen (berusning på gränsen till intoxikation).

Bakgrunden till denna lilla studie är att hittills finns det praktiskt taget ingen vetenskaplig kunskap om interaktionen mellan kokain och alkohol i partymiljöer. Detta är en amerikansk studie men måhända kan den göra anspråk på att även gälla europeiskt nöjesliv.

J Drug Issues (doi.org//10.1177%2F0022042620986514)

Nya uppgifter efter avkodifiering av enchrochattrafik mellan kriminella.

Enligt polisen smugglas årligen 100 ton narkotika in i Sverige. Det är betydligt mer än vad man tidigare beräknat. Polisen riktar allvarlig kritik mot det svenska rättsväsendet – det är klart underdimensionerat för att klara narkotikaproblemet.

Uppskattningen som nu presenteras grundas sig på de avkodade enchrochatkonversationer som via Frankrike nu nått svensk polis. Många av de 84 identifierade kriminella aktörerna befinner sig på den spanska solkusten.

Det är öresundsbron som är huvudsakliga smuggelautostradan in till Sverige där de största avnämarna är de tre stora städerna. Omfattningen av inflödet når närmast industriell verksamhet. De hittills uppskattade volymerna narkotika som förs in i landet och som konsumeras här är med största sannolikhet klart underskattade.

SDS, SVT 210510, SR 210515

I den välrenommerade Neuropsychopharmacology (en del i Natures utgivningar) går en forskargrupp under ledning av professor Markus Heilig dels i svaromål, dels i förtydligande efter flera bittra kritiska synpunkter som motsätter sig att substansberoende skulle ha en neurobiologisk bakgrund. Även om det finns fog för vissa påpekanden från kritikerna, menar Heilig och medarbetare att det föreligger fundamentala förutsättningar för att påstå att beroende är biologiskt betingat.

Konklusionen som kritikerna gör är att beroende inte är en hjärnans sjukdom, vilket forskargruppen som ligger bakom denna artikel menar är synnerligen allvarligt emedan denna skadliga synpunkt kan, om den tas på allvar, leda till minskade möjligheter till sjukvård och behandling. Detta kan för den enskilde få katastrofala följder.

Kanske viktigaste argumentet är att hjärnan är det biologiska substrat från vilket såväl beroende som beteendeförändringar har sitt ursprung, varför det är viktigt att intensifiera forskningen kring tillfrisknandet. Vidare föreslås fokus på behovet av multidisciplinär forskning som integrerar neurovetenskap, beteende, kliniskt och sociokulturellt perspektiv.

Markus Heilig, et al. Neuropsychopharmacology (2021) 0:1–9; https://doi.org/10.1038/s41386-020-00950-y

Glöm inte nominera kandidat till årets Jörgen Engel Stipendium! Nomineringen ska innehålla namn och akademisk tillhörighet. Författarordningen, publikationsår och titel på artikeln. Därtill Tidskriften som publikationen finns att läsa i (volym och sidhänvisning underlättar).

Maila ditt förslag till kandidat till stipendiekommitténs ordförande elisabet.jerlag@pharm.gu.se. Välkommen med ditt förslag.

Under onsdagen (5.5.21) slog italiensk och tysk polis till mot den italienska maffian Ndrangheta i en omfattande operation i båda länderna. Under dagen arresterades 31 misstänkta i de båda länderna men undersökningsteamet meddelar samtidigt att man identifierat ytterligare 65 individer som tillhör gruppen. I denna raid deltog 800 poliser och personer från respektive lands skattemyndighet. Den arresterade och identifierade gruppen är misstänkt för droghandel och penningtvätt.
Europol 5 maj 2021

‘business almost as usual’

Sammanfattningsvis konstaterar EMCDDA att enligt tillgänglia data har covid-pandemin haft liten effekt på drogproduktion och drogintag inom EU-länderna. Några trafickingleder har ändrat mönster in till Europa men volymerna har av allt att döma inte förändrats. Inte heller produktionen av illegala droger inom Europa har förändrats under perioden.

Cannabisodlingarna inom EU har förblivit tämligen stabila under hela undersökta tidsperioden (i princip hela 2020). Lika stabil har den syntetiska drogproduktionen varit. Den har sitt fäste främst i Belgien och Nederländerna.