Det blev en nyansrik uppvisning i svenska uppfattningar om svensk narkotikapolitik i debattprogrammet Sverige möts med programledaren Magnus Thorén. Programmet innehöll det mesta från saklighet till pajkastning, från totalförbud för all narkotika till legalisering av all narkotika. 
   Professor Markus Heilig och norske riksdagsmannen Sveinung Stensland förordade med eftertryck den portugisika modellen med avkriminalisering och snabb ingång till behandling. Svensk förening för Beroendemedicin försökte få socialministern att utreda avkriminalisering i Sverige (det blev nobben) medan man i Norge inom några veckor genomför det portugisiska programmet med samma motivering som Markus Helig hade i TV-programmet.
   Du får en god uppfattning om portugiska programmet i Bulletin nr 1 2019:12-16. Det är ett referat efter ett studiebesök i Lissabon för att se hur modellen var upplagd och hur den fungerade. Det blev en imponerande uppvisning.
   Svensk förening för Beroendemedicin har i ett debattinlägg i DN försökt påtala för socialministern att det vore klokt att utreda avkriminalisering. Det blev nobben. Läs en kortare version i Bulletin nr 2 2020 sid. 21 (DN Debatt 200222).

 

Systembolaget har kontinuerligt gjort en enkät om alkoholvanorna under coronapandemin med början i april 2020 fram till januari i år. 
   Det stora flertalet (70 procent) i undersökningen har inte gjort någon förändring i sina alkoholvanor, varken mer eller mindre. Studien omfattade 13 000 individer. Tjugo procent har druckit mindre och det gäller framför allt de unga vuxna (inget eller ringa festande). 
   Tio procent har dock ökat sin konsumtion och enligt CAN-forskaren Björn Trolldal är det ofta så vid kriser, pandemier e dyl att de som redan tidigare drack mycket också nu ökar sin konsumtion, vanligen män.
   Systembolaget har under perioden inte helt oväntat ökat sin försäljning av alkohol. Det är en kompensation mot bakgrunden att restaurangförsäljningen har minskat dramatiskt för att inte tala om utlandsresorna med bl a den tullfria ”spritimporten”.
SR ekot feb 21

 

Du har möjlighet att nominera kandidat till årets Jörgen Engel Stipendium. 

Det prestigefyllda stipendiet tilldelas den forskare som har sitt vetenskapliga arbete knutet till svensk akademisk institution och som under föregående kalenderår i en internationell referentgranskad tidskrift publicerat den originalartikel inom området beroendeforskning som varit av högsta kvalitet. Ett centralt kriterium vid bedömningen är att stipendiaten är förstanamn på artikeln och att kvaliteten på den tidskrift i vilken artikeln publicerats är hög. En kortfattad skriftlig motivering åtföljer prisutdelningen.
   Frågor inför nomineringen: elisabeth.jerlhag@pharm.gu.se.
 Förslag senast 31 maj 2021
   Presentation av den belönade forskningsartikeln publiceras i Bulletin. 
   Stipendiet utdelas årligen på Svensk förening för Beroendemedicins föreningsmöte eller årets vetenskapliga möte. Beloppet är på 10 000 kronor. Detta stipendium bekostas för närvarande av Indivior.

 

I höstas tog polisen i beslag ett mindre parti metamfetamin på 1,5 kg och lite därefter, i december, ett rekordstort beslag som vägde 15 kilo. I samma bil hittade man även kokain och ecstasy om än i mindre mängd. 
   Vid båda tillfällena togs, enligt polisen, metamfetaminet i Stockholm. 
   Det är oroande att polisen hittar så pass mycket av den farliga formen av amfetamin. Inom Europa har det sedan flera år noterats en ökning av användningen av metamfetamin, som är en starkare och mer beroendeframkallande drog än amfetamin. Gatupriset för metamfetamin är enligt polisen sannolikt högre än någon annan drog: 3 – 4 000 kronor/gram.
    Effekten av metafematin liknar amfetamins men är kraftfullare och vid högre doser se psykosutveckling, skelettmuskler som bryts ner, kramper och hjärnblödning förekommer liksom våldsbenägenhet och förvanskad verklighetsuppfattning.
    Metamfetamin ger en mycket svår abstinens med framför allt hög puls, högt blodtryck, bröstsmärtor och arrytmier. Under abstinensfasen kan patienten utveckla våldsamt aggressivt beteende.
   Det finns ingen effektiv specifik behandling utan den får bli symtomatisk. Försök har dock gjorts med dexamfetamin i Storbritannien med tveksamt resultat, metylfenidat i Finland, också med tveksam effekt och i Sverige har vi försökt med naltrexon, som verkade lovande, men i en avhandling från 2018 (Guterstam) visade sig sakna effekt.
   Metamfetamin fick sitt genombrott under andra världskriget, främst i Tyskland som gav sina soldater drogen under namnet Pervitin, ibland hette den Fliegerchokolade eftersom den gavs som chokladkakor till Luftwaffepiloterna.
Se mer om detta i Bulletin 2020 nr 4, 26-27. Polisen och P1 Ekot 210202.

 

Under hösten genomförde Brukarföreningen Stockholm en enkät bland sina besökare som gick ut på att ta reda på hur COVID-19 påverkat resesätt, möjlighet att upprätthålla sin hygien och drogsituationen. Frågorna ställdes under hösten-vintern 2020 och totalt var det 90 personer som svarade på tre frågor med covid-19 som bakgrund.
Har du ändrat resmönster?
44 procent svarade ja, 56 procent nej.

Har du haft svårare att ta hand om din hygien under COVID-19?
Hela 84 procent svarade nej!

Har det varit svårare att få tag på droger under pandemin?
48 procent svarade ja, 52 procent nej. De som svarade jag sa att priset gått upp, ibland 4-faldigt. En person beskrev att heroinet gått upp från 100 kronor till 3-400 kronor. Flera rapporterade om sämre kvalitet på drogerna.
www.brukarforeningarna.se/stockholm/nyhet_210119.php

 

Alkohol påfrestar sjukvården med eller utan infektioner. Det är årligen i medeltal 20 procent av alla olycksfall som behöver sjukhusvård till följd av alkoholkonsumtion enligt en global studie som omfattade 33 länder. I siffror är det 60 000 sjukhusfall för svensk del (statistik från 2014) på grund av alkohol, jämfört med coronapatienter 2020: 40 500. 
   Det visar sig att alkohol kan försämra kroppens immunförsvar på flera sätt, som många gånger leder till upprepade såväl milda som svåra infektioner, inklusive ökad risk att få svår covidinfektion. Alkohol kan också förorsaka svårläkta sår. 
   Sammanfattningsvis ses interaktion mellan alkohol och infektionen med det elakartade coronaviruset genom att hög alkoholkonsumtion minskar nybildningen av T- och B-celler och reducerar mängden antikroppar som bidrar till immunförsvaret. Alkohol ökar också risken för svåra komplikationer till följd av att en överreaktion i immunförvaret kan triggas igång. 
   Lungorna är den viktigaste ingången för coronavirus. Alkohol ökar antalen ACE2-receptorerna i andningsvägarna, vilket medför ökad risk för infektioner i lungorna från såväl virus som bakterier.

Ett femtontal organisationer har initierat årets rapport med temat alkohol och coronapandemin – om människor, samhälle och politik. Expertpanelen som sammanställde rapporten är internationell. Från Sverige deltar professor Sven Andréasson och docent Frida Dangardt, som också presenterade innehållet på ett webbinarium i slutet av januari i år. Organisationerna som ligger bakom är ideella och akademiska oberoende av kommersiella intressen. Rapporten: www.iogt.se.
Ett längre referat kommer i Bulletin nr 2 (maj-numret)

 

En handelsplats inom Darknet som kallas för Darkmarket har tyska myndigheter i januari stängt ner enligt åklagarmyndigheten i Koblenz. Det är flera länder inblandade i utredningen och spårningen som lett till nedstängning. Det är många servrar inblandade och uppgifter finns om att man beslagtagit över 20 i Moldavien och Ukraina i denna raid. Dessa ska nu fingranskas för att kunna gå vidare och spåra fler illegala utbud. 
   Detta tillslag är en följd av en tidigare insats mot ett datacenter som var värd för sajter som sålde droger och omfattade även andra illegala aktiviteter. Denna illegala verksamhet lokaliserades till en gammal NATO-bunker i sydvästra Tyskland.
   Denna sajt med över 2000 säljare och en halv miljon användare har ett utbud av droger, förfalskade pengar, stulna kreditkort, anonyma SIM-kort mm. Det är stora pengar som hanteras via denna krypterade sajt. Enligt utredningen har man hittat transaktioner av kryptovalutorna Bitcoin och Monera till ett värde av 140 miljoner euro.
Syre 20210112, AP Germany 20210111
Se mer om Darknet i Bulletin 2020:2:12-14 och Bulletin 2020:4:14

 

Hög alkoholkonsumtion under lång tid orsakar via många faktorer en lång rad av skador på organ och system i kroppen och svarar för ungefär 4 procent av dödsfallen globalt sett. Den publicerade studien fokuserar specifikt på livsstilsfaktorer som förvärrar redan etablerade problem som vid högt fettintag och leversjukdom. Vidare analyseras hur HCV och HBV infektioner liksom HIV(!) potentieras av alkohol. Kombinationen alkohol och tobaksrökning ökar känsligheten för infektioner. Artikeln är ett referat från en biomedicinsk kongress i Lille. Alcohol and Alcoholism, 16, doi.org/10.1093/alcalc/agaa085

Särskilde utredaren Anders Prinz ser gärna att du har synpunkter och kommentarer till utredningen som kommit ungefär halvvägs. Dokumenten hittar du här

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/12/201207-Målbilder-samsjuklighet-2020-12-22.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/12/Utredningens-iakttagelser-20-12-22.pdf 

Och utredaren kontaktar du såhär

Anders.Prinz@regeringskansliet.se