Att behandla fentanylberoende: möta eld med eld?

Skadligt bruk av fentanyl har inom vissa områden i framför allt USA, Lettland och Litauen under senare tid ökat i så stor omfattning att drogen till och med dominerar marknaden. Det är många opioidanvändare som gått över till denna starkare variant som sin huvuddrog. Det finns tecken på att även inom övriga Europa ökar fentanylanvändarna.

De konventionella opioiderna upplevs av fentanylanvändarna som alltför svaga. Även den ännu starkare analogen carfentanil har börjat intas.

För gruppen fentanylanvändare som kommer till behandling betyder den kraftigare effekten att den vanliga behandlingen med buprenorfin och metadon inte är tillräcklig för att patienterna ska kvarstanna i programmet.

I en kommenterande artikel i The Lancet har två forskare från Kanada och Schweiz framfört att de behandlingsframgångar som rapporterats vid behandlingsresistent heroinberoende med heroinassisterad behandling kan vara ett alternativ vid fentanylberoende. Dock menar man att en grundlig vetenskaplig forskning måste till för att utröna denna form av fentanylbehandlings för- och nackdelar.

Det ökande intaget av den ultrapotenta opioiden fentanyl måste sjukvården möta med effektiva medel. Idag finns inga varför en rejäl satsning på forskning är essentiell om beroendepsykiatrin inte ska betraktas som irrelevant när kriser av denna art seglar upp.

Ytterligare oroande utveckling
DEA (US Drug Enforcement Administration) rapporterar om en dramatisk ökning av förfalskade opioidtabletter som innehåller minst 2 mg fentanyl, vilket anses vara en dödlig dos. De kriminella nätverken använder sig av dessa förfalskningar för att utnyttja opioidkrisen. Enligt amerikanska Centers for Disease Control and Prevention har det under senaste tolvmånadersperioden inrapporterats mer än 100 000 dödsfall till följd av opioidöverdos. Det är högsta antalet årliga dödsfall som någonsin noterats.

doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00393-x
Se även Alkohol&Narkotika 2021;6:8-9
dea.org

Relaterade