I USA behandlas kronisk smärta på ungefär samma sätt som i vårt land. Det är opioider och andra typer av läkemedel. Opioider är mestadels effektiva men dock inte alltid. Det finns glädjande nog en rädsla för opioider enligt den i JAMA publicerade studien från University of Washington i Seattle. Det var 22 procent av patienterna som behandlades med opioidpreparat. Flertalet patienter behandlar sålunda sin smärta med icke-opioider i olika kombinationer. Den här presenterade rapporten omfattar 31 916 patienter med kronisk smärta.

Ett alternativ utan läkemedel är psykologisk behandling, inklusive kognitiv beteendeterapi. Det är dock en behandling som endast 3,8 procent av de i studien deltagande patienterna använde sig av, trots att det är en effektiv behandlingsmodell. Det var framför allt yngre, kvinnliga patienter med högre utbildning som tillgodogjorde sig denna behandlingsform.

Det finns stora brister i studien men det finns en styrka som författarna framhåller – det finns anledning att inkludera den hittills underskattade psykologiska behandlingen vid kronisk smärta. NHIS (National Health Interview Survey) har tillsammans med övriga behandlingsrekommendationer nu infört psykologisk behandling. Allt för att minska opioidbehandling som är en bidragande orsak till den opioidkris som fortfarande är förhärskande i USA.

JAMA Netw Open. 2022;5(2):e2146697.

En forskargrupp från Linköpings universitet har i en RCT-studie undersökt hur socialt drickande hos icke alkoholberoende kan påverka olika former av beslut. Det finns tidigare genomförda små studier men nu har linköpingsforskarna gjort en mer omfattande undersökning såväl beträffande antal inkluderade (264 individer) som fler undersökninsområden gällande personliga och sociala beslut. Alkoholdos vid försöket var 0,6 g/kg.

Det fanns en påverkan vid den givna dosen för såväl moraliskt som egennyttigt beteende, men när det gällde risktagande och impulshandlingar sågs inga effekter vid denna alkoholmängd.

Författarnas konklusion blev att litet till modest alkoholintag påverkar selektivt beslut som tas inom den sociala och moraliska sfären.

Det finns bra forskning som fokuserat på långtidseffekter på kognitiva och exekutiva funktioner hos alkoholberoende. Denna och liknande forskningsrapporter ger en god komplettering till att förstå de sociala effekterna vid alkoholintoxikation.

https://doi.org/10.1038/s41386-021-01218-9