Lagändringarna börjar gälla den 2 januari 2023.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i tystnadsplikten för personal i postverksamhet. Syftet är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post. Ändringarna i tystnadsplikten gäller alla befordringsföretag, även de företag som bara levererar paket.

Bakgrunden till lagändringen är att det sedan början av 2000-talet har möjligheterna att köpa narkotika och andra illegala substanser över internet ökat. En stor del av den denna illegala handel transporteras via post och Polismyndigheten uppskattar att upp till en miljon försändelser med narkotika skickas med posten varje år.

I dag hindrar tystnadsplikten personal i postverksamhet från att på eget initiativ lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter.

Lagförslaget innebär att den som arbetar i postverksamhet ges möjlighet att på eget initiativ bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter som gäller misstanke om brott till en brottsbekämpande myndighet, om brottet kan ge fängelse.

I samband med amerikanska delstatsvalen hade invånarna i Colorado att ta ställning till legalisering av de psykedeliska substanserna psilocybin (den aktiva substansen är psilocin) samt DMT, ibogain och meskalin.

Det var en majoritet på mer än 2,2 miljoner individer som röstade för legaliseringen (52 procent). Lagförslaget som kommer att omsättas i verkligheten inom två år har sina begränsningar. För att få använda drogerna måste individen ha uppnått 24 års ålder och försäljning i detaljhandel får inte förekomma. Vidare är det inte tillåtet att inta drogerna på allmän plats, i skolsammanhang eller i trafiken.

Colorado blir således den andra staten i USA som legaliserar dessa droger. Oregon var först (2020) med att tillåta intag av psykedelika under övervakning i terapeutiskt syfte. Lagen kommer att träda i kraft i början av 2023.

Även om psilocybin enligt federal lag är en illegal och därmed förbjuden drog är det en hel del på gång i flera delstater. Washington DC tillsammans med ett dussintal andra städer har avkriminaliserat innehav och användning av psychedeliska svampar (psilocybin). Några stater ha godkänt behandlingsforskning med dessa droger.

USToday, nbcNews

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) har för första gången undersökt alkoholvanor mellan olika grupper. Resultaten baseras på självrapporterade uppgifter från monitormätningarna där cirka 320 000 personer deltagit sedan 2004. I jämförelse med undersökningens startår 2004 har den självrapporterade årskonsumtionen av alkohol under undersökningsåret 2021 sjunkit med ungefär 23 procent. Nedgången har skett förhållandevis succesivt.

Män dricker nästan dubbelt så stora volymer alkohol som kvinnor, trots att konsumtionen för män under de dryga två decennierna minskat.

Män dricker öl, kvinnor vin

För män består konsumtionen till över hälften (51 procent) av öl. För kvinnor är vin den dominerande drycken (67 procent av konsumtionen). När utvecklingen i olika åldersgrupper analyseras syns tydliga konsumtionsminskningar för personer under 65 år, i synnerhet för 17–29-åringar och 30-49-åringar.

Den positiva konsumtionsutvecklingen för yngre åldrar ses inte i åldersgruppen 65-84 år. Här noteras en ökning med omkring 25 procent. Detta har sammantaget lett till att under senare år har skillnaden i konsumtionsvolymer mellan åldersgrupperna varit den minsta i undersökningens historia.

CAN Rapport 213 4 (41)  Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2021

Svensk förening kommer att under årets föreningsmöte (årsmöte) dela ut 2022 års stipendier. Alla medlemmar i föreningen är välkomna till mötet som äger rum den 25 november på Svenska Läkaresällskapet, Klara Ö Kyrkogata 10, med start klockan 17.

MediaDiplomet 2022 tilldelas LARS LERIN. Motivering: Lars Lerin får 2022 års MediaDiplom för sin engagerade och gripande dokumentärserie Vägen ut i SVT. Han och de medverkande vännerna berättar på ett ärligt och ödmjukt sätt om hur deras liv gått från beroendets häxkittel till kampen för ett drogfritt liv.

Jörgen Engel stipendium 2020 tilldelas ESI DOMI. Motivering: Esi Domi erhåller Jörgen Engel stipendium 2022 för en artikel där hon i en djurmodell undersökt varför vissa individer fortsätter att dricka alkohol trots starkt negativa konsekvenser. Genom att manipulera de relevanta processerna experimentellt har hon kunnat bekräfta deras betydelse, och sammantaget ger studien ny viktig kunskap om alkoholberoende.

Nordic Drugs Stora Pris tilldelas MIKAEL SANDELL. Motivering: Mikael Sandell har som erfaren kliniker och inspirerande föreläsare gjort stora insatser för att höja nivån på vården av opioidberoende i Sverige. Som pionjär för ett skadereducerande perspektiv har han lyckats nå även svårt utsatta människor som tidigare ofta stått utan hjälp från vården.

Vem eller vilka som får föreningens fjärde stipendium för fördjupad alkohol- och drogutbildning beslutas på årets sista styrelsemöte och presenteras i Bulletin 1/2023.

Foto Sternebring

Charlotte Gedeon från Lund är inte bara överläkare och specialist i psykiatri utan nu även ISAM-specialist i beroendemedicin. Den första i Sverige som efter examination erhållit denna specialisttitel.

ISAM är en organisation för kliniker och har medlemmar över hela världen. Organisationen har till uppgift att uppmuntra och sprida information och idéer kring såväl farmakologisk som icke-farmakologisk beroendeforskning, behandling och patientmottagande.

Flest rattonyktra förare har stoppats i södra Sverige

Under 2022 års första tio månader hade drygt 33 procent fler rattonyktra förare stoppats vid gränsövergångarna jämfört med föregående år. Ett oroande faktum är, enligt Tullverket, att så många som en tredjedel av de stoppade rattonyktra förarna är yrkeschaufförer. De använder sannolikt i ökande grad centralstimulerande droger som amfetamin för att hålla sig vakna under de långa arbetspassen.

Före, under och efter pandemin

Under pandemin minskade trafiken över gränspassagerna till Sverige och detsamma gällde antalet drogpåverkade förare som fastande i Tullverkets kontroller. Rekordåret 2019 var det hela 461 påverkade förare som stoppades. Under första pandemiåret 2020 sjönk antalet till 227 men när restriktionerna släppte under 2021 så ökade antalet stoppade rattonyktra förare till 426 stycken, vilket var i nivå med åren innan pandemin bröt ut. Men den senaste statistiken för 2022 visar att ökningen fortsätter. När drygt två månader återstår av året så har hela 569 rattonyktra förare stoppats, vilket är mer än varje enskilt år sedan 2016.

Tullverket

”Det är tillsammans med andra man når resultat, snilleblixtar är nästan alltid en följd av interaktion”

Johan Franck

Professor Johan Franck har genom sina vetenskapliga insatser inom alkohol- och narkotikaområdet bidragit till betydelsefulla och användbara resultat för hälso- och sjukvården, både för professionen och för patienterna. Parallellt med forskningen har Johan Franck även varit en reformator av svensk beroendevård genom sitt engagemang i kvalitetsregister, som ledare och chef i vården och som läroboksförfattare.

can.se

Under de senaste 20 åren har cannabisutlösta psykoser ökat i betydande omfattning i såväl Norge, Sverige som Danmark. Detta framkommer i en nyligen publicerad (Psychological Medicine) undersökning från Cambridge University.

Symtomen avtar vanligen efter några dagars drogfrihet, men tillståndet kan vara en allvarlig signal om framtida allvarliga psykiska problem. Sannolikt är antalet av cannabis utlösta psykoser underdiagnostiserade.

Under de senaste 10-15 åren har det hänt mycket inom svensk vård för opioidberoende. Utbudet av läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende (LARO) har ökat på många håll, arbetssätt har förändrats, nationella riktlinjer har uppdaterats och nya preparat har tillkommit. Inom Svensk förening för beroendemedicin har vi engagerat oss i detta på en rad olika sätt. Men vi är ju i grunden en förening för läkare, och det har saknats en naturlig mötesplats för alla olika yrkeskategorier som arbetar med LARO.

Vi blev därför glada över det förslag som universitetslektor Andrea Capusan, Linköpings universitet och professor Björn Johnson, Malmö universitet kom till oss med under våren 2022. Bägge är ju välkända experter inom området, och ville ta initiativ till ett tvärprofessionellt nätverk för alla som arbetar med LARO. Förslaget var att upprätta ett digitalt diskussionsforum och på sikt även anordna återkommande fysiska möten, med syfte att öka vår kunskap, stötta varandra, sprida bra arbetssätt och bidra till en mera jämlik vård för opioidberoende.