Systembolagets Kunskapspriser 2023

Under maj utdelades Systembolagets två kunskapspriser, dels Kunskapspriset, dels Juniora Priset. Priserna utdelas årligen till forskare som bidragit med ny, banbrytande kunskap inom alkoholområdet. Det är en extern priskommitté som består av forskare från olika forskningsdiscipliner som utser pristagarna.

Systembolagets Kunskapspris 2023 går till Johanna Gripenberg
Johanna Gripenberg tilldelas Systembolagets Kunskapspris för sina insatser i preventionsforskning när det gäller alkohol och andra droger. Hennes forskning har varit inriktad på befolkningsinriktad prevention av alkohol och andra droger. Hon har arbetat i miljöer och sammanhang där riskbruk av alkohol är särskilt högt, undersökt attityder till drogproblem, undersökt förekomst av bruk i riskmiljöer och utarbetat preventionsmetoder som utvärderats vetenskapligt. Johannas insatser för att initiera alkohol och drogpreventiva program präglas av innovativa och modiga insatser i miljöer där forskare vanligen inte rör sig.

Kunskapspriset är på 100 000 kronor.

Systembolagets Juniora Pris 2023 går till Erica Sundin
Erica Sundin disputerade 2022 och hon har med sitt avhandlingsarbete bidragit till forskning om skador från andra personers drickande, ”harm to others”. Hon har jämfört metoder för att mäta skadan av andras drickande inklusive jämförande studier i 19 europeiska länder. Ericas forskning bidrar med ny och viktig kunskap kring hur alkoholen skadar fler än den som dricker. (Se även)

Det Juniora Priset är på 50 000 kr.

Relaterade