I en nyligen presenterad studie från Hackensack University Medical Center (New Jersey) framkommer att marijuanaanvändare har en nästan fyra gånger högre risk (p>0,001) att utveckla perifer arteriell trombos. Däremot fanns ingen ökad risk för hjärtinfarkt eller andra kardiovaskulära sjukdomsbilder, ingen ökad risk för död.

I studien ingick 600 000 personer som använder marijuana. Studien omfattar unga personer varför det inte går att dra konklusiva slutsatser för eventuella kardiovaskulära risker i äldre populationer.

Bakgrunden till trombosbildningen kan vara att THC ökar aggregeringen av blodplättarna vilket leder till trombosen. Studien är ännu enbart presenterad på konferenser. Rapport i usnews.com. Se även en studie i Journal of the American College of Cardiology(2021) om  marijuanaanvändande patienter med kardiovaskulär sjukdom.  

Under maj månad har flera stora tillslag mot den organiserade brottsligheten gjorts med Europol som nyckeloperatör men med hjälp av nationella poliser och andra myndigheter runt om i Europa. Några av de större insatserna:

– Nio östersjöländer har gjort en gemensam insats mot den gränsöverskridande brottsligheten inom området. Nästan 15 000 individer och 5 000 fordon kontrollerades. Avsikten med insatsen var att hitta in- och utresande kriminella som hade för avsikt att begå olika kriminella handlingar.

Östersjöinsatsen resulterade i att 18 personer greps och myndigheterna beslagtog ett tiotal fordon, gods och kontanter till ett värde av fem miljoner kronor. Därtill beslagtogs en stor mängd narkotika.

– Ungefär samtidigt slog tysk och belgisk polis med hjälp av Europol till mot en omfattande grupp kriminella som tillhörde en familjestruktur med albansk nationalitet, vissa med dubbelt medborgarskap. Ligan var specialiserad på smuggling av heroin och kokain.

Denna insats resulterade i 17 arresteringar och stora beslagtagna tillgångar inklusive €700 000 i kontanter.

– Den rumänska polisen började en undersökning 2022 av ett kriminellt nätverk som agerade narkotikatransport mellan Bulgarien och Rumänien. Under maj slogs fällan igen och 28 personer arresterades.

– Även den spanska polisen (Guardia Civil) tillsammans med Europol agerade under maj månad. Här oskadliggjordes, åtminstone tillfälligt, en storskalig drogsmugglingsmaffia som transporterade droger från Sydamerika till Europa.

Stora mängder narkotika och gods beslagtogs. Allt värderades till €40 miljoner. Bland bilar och juveler hittade polisen även 1 000 kg kokain samt en i förhållande liten mängd hashish.

www.europol.europa.eu/

Vid en pressträff i slutet av maj konstaterar Erik Friberg vid Tullverkets kriminalavdelning syd att det är alldeles för lätt för ligorna att ta sig in i Helsingborgs hamn och vittja containrar som gömmer kokain. Hamnen har blivit ett nav för smuggling av kokain till andra länder i Europa, förutom Sverige. Nästan ingen kriminell har gripits och en orsak är hamnens säkerhetsbrister.

Mellan januari och maj har Tullverket beslagtagit 870 kilo kokain i den skånska hamnen. Det är mer kokain än beslaget i hela landet under 2022. Tullverket driver utredningar i fall där kokain är på väg till Helsingborg men beslagtagits i andra hamnar. Då handlar det om 1,4 ton kokain som beslagtagits sedan september 2022. Det handlar om miljardbelopp som den organiserade brottsligheten tjänar på kokainmarknaden.

Tullverket Publicerad: 2023-05-26

Folkhälsomyndigheten vill att det cannabisliknande HHC ska klassas som narkotika. Substansen finns i Sverige i framför allt godis och e-cigarettvätska. Försäljningen av HHC-produkter har ökat under senare tid. Folkhälsomyndigheten framhåller produktens hälsorisker med tanke på att det är en snarlik cannabisprodukt.

HHCs kemiska beteckning är hexa-hydro-cannabinol och liknar kemiskt Δ9 -THC som är den mest psykoaktiva substansen i cannabis. Enligt forskningsrapporter från vitro och djurstudier  är HHC lika potent som THC i cannabis. Humana studier finns inte trots att substansen är känd sedan 1940-talet.

HHC finns nu i Europa sedan maj 2022 och är en identifierad substans i 70 procent av medlemsländerna.

FHM och EMCDDA

Bästa resultat när patienten får välja agonist

Heroinberoende behandlas effektivt med metadon och buprenorfin. Är den ena substansen bättre än den andra? Det ville en forskargrupp försöka ta reda på genom en systematisk översikt och meta-analys.

Den förste augusti 2022 var sista datum för forskningsrapporter som togs med i denna studie som omfattade 32 RCT-rapporter och 69 observationsstudier som jämförde de två preparaten. Därtill 51 RCT-studier och 124 observationsstudier som bedömde retentionen av buprenorfin. Totalt inkluderades över en miljon individer.

Författarna till denna gedigna sammanställning tycker att det viktigaste budskapet är att patientfaktorn är viktigast – den behandling som patienten föredrar (metadon eller buprenorfin) är kanske den för framgång mest avgörande.  

Lancet. doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00095-0

Folkhälsomyndigheten sammanställer inom en i stort gemensam internationell enkätundersökning vart fjärde år livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland barn i åldrarna 11, 13 och 15 år. Den i år presenterade studien genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) mellan 2021 och 2022.

Basfrågorna ställs till samtliga deltagande länder och dessa berör bl a alkohol och tobak. För den äldre gruppen även droger.

När det gäller alkohol framkommer stora regionala skillnader i konsumtionsmönster/berusning. Dock framkommer ingen statisktiskt säkerställd skillnad mellan pojkar och flickor.

De senaste decenniernas nedåtåtgående trend av alkoholkonsumtion har avstannat medan snusandet ökar kraftigt. Ökningen ses speciellt för flickor i den äldre årsgruppen. Många vet inte vad det är för snus som intas eller att det är vitt snus (innehåller nikotin).

Bland pojkar i åldersgruppen 15 år ökar cannabisanvändandet jämfört med den tidigare undersökningen från 1997.

fhm.se

Den 5 oktober mellan 10 och 16 anordnar Socialstyrelsen i samarbete med SKR en konferens för personal inom LARO-verksamheterna. Syftet med konferensen är att främja en mer jämlik vård, bidra till ökad kunskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Konferensen, som äger rum i Stockholm, är avsedd enbart för personal vid LARO-verksamheterna inklusive verksamhetschefer. Deltagandet är kostnadsfritt. För anmälan och/eller information, maila till laro-konferens@socialstyrelsen.se senast den 28 augusti. Antalet deltagare är begränsat.

Varför inte samordna denna konferens med Svensk förening för Beroendemedicins årliga vetenskapliga möte den 6 oktober. Ämne: Droger som läkemedel? Se hela programmet i BULLETIN eller via flyers här på hemsidan.

Under maj utdelades Systembolagets två kunskapspriser, dels Kunskapspriset, dels Juniora Priset. Priserna utdelas årligen till forskare som bidragit med ny, banbrytande kunskap inom alkoholområdet. Det är en extern priskommitté som består av forskare från olika forskningsdiscipliner som utser pristagarna.

Systembolagets Kunskapspris 2023 går till Johanna Gripenberg
Johanna Gripenberg tilldelas Systembolagets Kunskapspris för sina insatser i preventionsforskning när det gäller alkohol och andra droger. Hennes forskning har varit inriktad på befolkningsinriktad prevention av alkohol och andra droger. Hon har arbetat i miljöer och sammanhang där riskbruk av alkohol är särskilt högt, undersökt attityder till drogproblem, undersökt förekomst av bruk i riskmiljöer och utarbetat preventionsmetoder som utvärderats vetenskapligt. Johannas insatser för att initiera alkohol och drogpreventiva program präglas av innovativa och modiga insatser i miljöer där forskare vanligen inte rör sig.

Kunskapspriset är på 100 000 kronor.

Systembolagets Juniora Pris 2023 går till Erica Sundin
Erica Sundin disputerade 2022 och hon har med sitt avhandlingsarbete bidragit till forskning om skador från andra personers drickande, ”harm to others”. Hon har jämfört metoder för att mäta skadan av andras drickande inklusive jämförande studier i 19 europeiska länder. Ericas forskning bidrar med ny och viktig kunskap kring hur alkoholen skadar fler än den som dricker. (Se även)

Det Juniora Priset är på 50 000 kr.

Trafikverket fördelar nästan 50 miljoner i statsbidrag till aktörer som vill upprätta anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar eller på andra ställen i anslutning till allmän trafik. Fler kontroller innebär färre onyktra förare på de svenska vägarna och bidrar till Nollvisionen att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, säger Lennart Kalander, avdelningschef på Trafikverket.