Det europeiska narkotikaorganet EMCDDA har publicerat den årliga rapporten om narkotikasituationen inom EU inklusive Norge och Turkiet. Det är data från 2021-2022 som presenteras. Informationen är viktig för att se trender men resultaten måste även tas med en stor nypa salt för insamlingen av data är såväl praktiskt som metodologiskt en utmaning.

Cannabis är fortfarande den vanligaste drogen i Europa. De stora konsumenterna är mellan 15 och 34 år med Tjeckien, Italien och Kroatien som har största andelen cannabisbrukare. Tunga länder är också Spanien, Frankrike och Tyskland. Sverige ligger i botten efter våra grannländer. Resultaten grundar sig här liksom för övriga droger bl a på analyser av avloppsvatten i ett femtiotal europeiska städer. Spanien är fortfarande det viktigaste transitlandet för cannabisdistributionen till övriga Europa.