Inga säkra alkoholnivåer. Alla ska undvika dricka alkohol.

Den sjätte utgåvan av Nordiska näringsrekommendationerna (NNR23) är den största uppdateringen hittills i rapportens 40-åriga historia.  Den i juni publicerade har det mest omfattande vetenskapliga underlaget. Rekommendationerna bygger på den bästa tillgängliga vetenskapen om matkonsumtion, hälsa och miljö.

Alkohol. Professor Rune Blomhoff vid Oslo universitet har varit projektledare. Han understryker bland annat att det inte finns någon nedre gräns när alkohol börjar bli skadligt. Tidigare trodde man bl a att en liten mängd var bra för hjärta och kärl – det finns ingen aktuell forskning som stödjer detta.

Förra näringsrekommendationerna rekommenderades ammande att helt avstå från alkohol. Denna rekommendation finns inte längre.

Alkoholrekommendationerna NNR23:

Eftersom ingen säker gräns för alkoholkonsumtion kan ges, är rekommendationen i NNR2023 att alla ska undvika att dricka alkohol. Vid konsumtion av alkohol ska intaget vara lågt. Denna rekommendation gäller även för ammande kvinnor. En mer restriktiv rekommendation (total avhållsamhet) gäller för barn, ungdomar och gravida kvinnor.

Hela rekommenationspaketet finns på Nordiska Rådets hemsida

Det europeiska narkotikaorganet EMCDDA har publicerat den årliga rapporten om narkotikasituationen inom EU inklusive Norge och Turkiet. Det är data från 2021-2022 som presenteras. Informationen är viktig för att se trender men resultaten måste även tas med en stor nypa salt för insamlingen av data är såväl praktiskt som metodologiskt en utmaning.

Cannabis är fortfarande den vanligaste drogen i Europa. De stora konsumenterna är mellan 15 och 34 år med Tjeckien, Italien och Kroatien som har största andelen cannabisbrukare. Tunga länder är också Spanien, Frankrike och Tyskland. Sverige ligger i botten efter våra grannländer. Resultaten grundar sig här liksom för övriga droger bl a på analyser av avloppsvatten i ett femtiotal europeiska städer. Spanien är fortfarande det viktigaste transitlandet för cannabisdistributionen till övriga Europa.

Inom EU beräknas att över 27 procent av alla vuxna (15-64 år) någon gång har använt cannabis. I yngre grupper är procentsatsen högre. Under 2020 rapporteras inom EU 93 000 lagöverträdelser för cannabis, detta är mer än hälften av alla drogöverträdelser.

Intressant att legalisering förespråkas alltmer inom såväl Sverige som Europa (f n 20 stater i USA med början 2014, Uruguay 2012 och Kanada 2018) samtidigt som sedan ett decennium allt mer fördjupad forskning visar att den successivt mer potenta cannabisen som saluförs leder till svårare medicinska problem (psykos, ångest, beroende).

Inom EU har flera länder accepterat kontrollerad användning av cannabis med låg THC/CBD-halt (finns också med enbart CBD) som läkemedel vid vissa sjukdomstillstånd.

Andrea Johansson Capusan har genom kliniskt arbete, forskning, utbildning och stöd till kollegor givit storartade bidrag till utvecklingen av LARO i Sverige. Med sin kombination av vetenskaplig stringens, tillsynes outsinlig energi och ett varmt engagemang för patientgruppen, är hon en värdig vinnare av Nordic Drugs Stora Pris 2023.

Priset utdelas i samband med Svensk förening för Beroendemedicins vetenskapsmöte i Stockholm den 6 oktober.

Beroendefrågorna förtjänar att diskuteras mer och det över parti- och blockgränser. Därför har Johan Hultberg (M) tillsammans med Karin Sundin (S) tagit initiativ till ett särskilt riksdagsnätverk för beroendefrågor. Ett nätverk som syftar till att utgöra en arena för kunskapsspridning och diskussion om de många och viktiga aspekterna och perspektiven på beroende, från det förebyggande arbetet till frågor om vård- och behandling. Vårt initiativ har fått ett gott gensvar. Ledamöter från riksdagens samtliga partier har anmält intresse att delta i nätverket.

Nätverket började med ett uppstartsseminarium i riksdagen då Anders Printz presenterade samsjuklighetsutredningens förslag.

USA. I ett försök att förstå dynamiken i den fatala opioidepidemi som härjar i USA har en forskargrupp analyserat mer än en halv miljon överdosrelaterade dödsfall som registrerats från 1979 till 2016. Det är en förhoppning att studien kan ge en fingervisning om utveckling av bättre strategier för prevention och kontroll.

SKOTTLAND. Det är inte bara i USA som narkotikadöden är ett individuellt och samhällsmässigt problem. Skottland har enligt rapporten världens högsta drogrelaterade dödlighet. Ökningen har skett från 2011 till 2020. Detta visar en undersökning som publicerades under sommaren och omfattade 46 000 individer som erhåller opioidagonistbehandling (304 000 personår). Dödligheten ökade från 6,36 per 1000 personår 2011 till motsvarande 21,45 år 2019.

Svensk förening för Beroendemedicins ordförande Joar Guterstam och Norsk forening for Rus- og Avhengighetsmedisins ordförande Inger Hageberg

I mitten av maj begav sig ett femtontal medlemmar i Svensk förening för Beroendemedicin (SfB) till Oslo och systerorganisationen Norsk forening for Rus- og Avhengighetsmedisin (NFRAM). Den norska föreningen hade ställt samman ett mycket bra och intressant tvådagarsprogram som belyste beroendevården i Norge och framför allt i Oslo.

En omfattande redovisning kommer i BULLETIN nr 3 (i slutet av juli).

CAN presenterade i början av sommaren en rapport över utvecklingen för snus, cigaretter och e-cigaretter från 2003 till 2022. Rapporten baseras på monitormätning som inkluderar ungefär 18 000 personer (17 – 84 år).

Det mest framträdande i rapporten är att e-cigaretter ökat hos framför allt unga vuxna (17 – 29 år). Ökningen har skett under de senaste två åren.

Intag av vitt snus ökar något, vilket kan bero på att kvinnor har ökat snusandet medan männens snusande ligger stabilt på samma nivå.

Cigarettrökningen fortsätter att minska något.

CAN 2023 (Zetterqvist M. Självrapporterade rök- och snusvanor 2003-2022).

Sjuksköterskan Hanah Lumley Thuroczy, sektionsledaren Sofia Lexén Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

I april började ett nytt mobilt beroendeteam att rulla i Göteborg. Teamet är det första i sitt slag i hela Sverige, och kommer att arbeta uppsökande för att ge vård till personer som lider av beroendesjukdomar med eller utan psykiatrisk samsjuklighet.

Det nya mobila teamet, som drog igång sin verksamhet 17 april i år, ska erbjuda åtgärder för att förhindra dödliga överdoser och minska skadorna som droganvändning medför. I bussen kan patienter få tillgång till provtagning av hepatit och Hiv, information om tryggt användande av droger och tillgång till motgiftet Naloxon. Patienterna kan också få information om och påbörja utredning för läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO).

– Bussen är flexibel och kommer på sikt att kunna stanna där den behövs.

www.sahlgrenskaliv.se/sahlgrenska-universitetssjukhuset-startar-mobilt-beroendeteam