Gerhard Larsson
Foto: Sternebring

 

Regeringens enmansutredare Gerhard Larsson var vid årets Riksstämma huvudtalare vid ett välbesökt symposium som anordnats av Svensk förening för Beroendemedicin.

   I tiden nära förestående har han nu att lägga fram missbruksutredningen och därmed påverka morgondagens lagstiftning när det gäller Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, LVM, LPT och LOB, d.v.s. hela kedjan som legalt rör missbruk och beroende.

   Det som tycktes bekymra Gerhard Larsson mest var att endast 1 av 5 missbrukare når sjukvård och socialtjänst. Något måste göras och Gerhard Larsson menar att en mycket stor roll måste primärvård och företagshälsovård ta på sig samtidigt som det är viktigt att höja kunskapsnivån och då måste skola och universitet får helt nya direktiv. Gerhard Larsson är inte främmande för tanken att skapa en ny subspecialitet i läkarutbildningen: specialist i beroendesjukdomar.

   Därtill finns idag ett organisatoriskt problem: sjukvård och socialtjänst klarar inte den samordning som de enligt gällande lag är skyldiga att få till stånd.

   Det finns olika sätt att få en bättre tingens ordning när det gäller samordningen, men klarast och bäst lyckas samhället om missbruk och beroende har en huvudman, inte som idag två (sjukvård och socialtjänst). Med något undantag har samtliga länder inom EU en huvudman!

   Missbruksutredningen, som är mycket omfattande, har blivit ett halvt år försenad och kommer att läggas fram in medio april 2011. Efter en remissrunda kan den  lagstiftning som får sitt ursprung ur denna utredning träda i kraft först 2012.  

 


Magdalena In de Betou
Foto Peter Knutsson

Svensk förening för Beroendemedicin har sedan mer än 10 år delat ut årets MediaDiplom till mediaperson som på ett förtjänstfullt sätt med engagemang under senaste året spridit kunskap inom vårt område till grupper som vi som förening med svårighet når ut till. Magdalena In de Betou har i TV-serien Kysst av spriten med sin lågmälda nyfikenhet och osvikliga känsla för missbrukaren som individ förmått visa att bakom en djup tragik, fördunklad av skuld och skam, finns en människa som är som du och jag. 
   Se vidare i  medlemstidningen Bulletin nr 3/2010 – december.

 

CANs årliga skolundersökning är nu för 2010 klar. Undersökningarna ha pågått sedan 1971 och i år deltog 4829 elever från årskurs 9 och 3 936 från gymnasiets årskurs 2. Bortfallet var 16 respektive 17 procent.
  
Antalet alkoholkonsumenter i båda grupperna har sjunkit och gjort så för niorna sedan mätningarna började. Den totala konsumtionen har dock inte minskat hela tiden. Under 1980-talet skedde en ökning som fortsatte år från år till 2000-talet för att sedan dess successivt minskat.
  
Eftersom den stora mängden elever är minderåriga är det en viktig fråga varifrån alkoholen kommer. Det är ju trots allt langning det handlar om. Undersökningen visar att de flesta får alkoholen från kompisar, föräldrar eller andra vuxna. Ett icke försumbart antal ungdomar får alkoholen serverad på krogen.
  
Anmärkningsvärt många har nu uppgivit att de rökt vattenpipa, men vanligen inte kontinuerligt. Tobaksrökningen har annars gått ner. Under hela mätperioden har det varit fler flickor än pojkar som röker.
  
Andelen elever som prövat narkotika har varit i sjunkande under senare år, men har ånyo stigit. Det är cannabis som är den i särklass vanligaste drogen. Sedan föregående års undersökning är det pojkarna som ökat med några procent. När det gäller narkotikaintaget är det stora nationella skillnader; storstadsregionerna dominerar.

 www.can.se

EU:s narkotikacentrum i Lissabon har sammanställt narkotikasituationen i Europa 2009. I stort har det under senaste året inte hänt så mycket ur ett europeiskt perspektiv utom att det har inrapporterats ett rekordstort antal nya droger. Det är framför allt katinoner som ökar i popularitet. Den mest förekommande katinonen är mefedron, som nu narkotikaklassats i flera länder.

Ett annat problem är den ökande utbredningen av spice (en rökmix av växtbaserade produkter med tillsats av syntetiska cannabinoider. Denna produkt säljs på nätet under beteckningen legal highs. Nya syntetiska ämnen som liknar kokain är också på väg in i missbrukarkretsar.

   Kokainmissbruket fortsätter att öka inom EU och har sedan flera år ”gått förbi” amfetaminet. Det är vanligt med utspädning av det i handeln förekommande kokainet. Ett vanligt utspädningsmedel är levamisol som vid långvarigt användande kan ge ytterligare skador utöver kokainets.

   När det gäller amfetamin ligger Sverige högst inom EU. Metamfetaminmissbruket är fortfarande begränsat men vinner terräng. Tjeckien och Slovakien ligger sedan flera år i tätposition, men nu finns också rapporter om ökad tillgänglighet i Norge, Sverige, Lettland och Finland.

   Cannabismissbruket ökar i vissa länder, stabilt i flera och minskar i några. Lågt men stabilt är läget i Sverige, Grekland, Ungern och Finland.

Ett växande problem inom EU är den inhemska odlingen av cannabis. Marijuana (bladet används) produceras nu i minst 29 europeiska länder och flera har i princip egenförsörjning.
www.emcdda.europa.eu 

EU:s narkotikacentrum (ECNN) redovisar efter en genomgång av de Europeiska ländernas narkotikasituation att narkotikamissbrukarna åldras. Vården av äldre narkotikamissbrukare blir ett växande problem för behandlingsinsatserna. Det visar sig att äldre narkotikamissbrukare redan nu utgör en betydande andel av klienterna. I genomsnitt har en femtedel av alla som påbörjar en behandling i Europa fyllt minst 40. Andelen varierar något. Portugal har det största antalet (29%) narkomaner som är 40_. Det land som under senaste åren ökat andelen äldre mest är Spanien.

   Att narkomanerna blir fler och äldre blir en utmaning för såväl sjukvård som socialtjänst. De äldre är oftast arbetslösa och socialt isolerade och uppvisar de kroniska fysiska och psykosociala konsekvenserna av långvarigt narkotikamissbruk, d.v.s. leversjukdomar, överdosrelaterade skador och depressioner).

I början av nästa år lägger enmansutredan Gerhard Larsson fram sin utredning om missbruksvården i landet. Det är anmärkningsvärda uppgifter som förhandsmeddelas från utredarens kansli: missbruket kostar samhället närmare 170 miljarder kronor varje år, bara 1 av 5 personer med missbruk eller beroende hittar idag sjukvården.
  
Missbruksvård kan vara effektiv – varje investerad krona kan ge flera tillbaka. För att få ner kostnaderna och kunna erbjuda en effektiv insats mot missbruk och beroende anser Gerhard Larsson att det krävs att sjukvården och socialtjänsten får ett tydligare uppdrag såväl lagstiftningsvägen som organisatoriskt. Enmansutredaren föreslår att Sverige gör som i andra länder: samordnar missbruksvården under en huvudman, landstinget.

Regeringen föreslår i en proposition att krafttag ska tas mot framför allt näthandel med droger. Detta kommer att innebära att polis och tull kan beslagta substanser som man misstänker är farliga och att Folkhälsoinstitutet (och under vissa omständigheter även Läkemedelsverket) ska ha möjlighet att via nätet inhandla misstänkta substanser för att analysera och värdera produkten och på så vis påskynda narkotikaklassning.

   – Hittills har vi legat steget efter, säger minister Maria Larsson, med ny lagstiftning ska vi på allvar ta upp kampen mot nätdrogerna.

   I samma proposition kommer regeringen också att föreslå högre straff för dopningsbrott och att en ändring i narkotikakontrollagen så att myndigheten har möjlighet att hantera narkotika för industriellt ändamål, exempelvis GBL och 1,4-butandiol.

   Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 april 2011.

Under de senaste sex åren har det skett en kraftig ökning av smugglingen av framför allt narkotika, men även alkohol, tobak och olagliga läkemedel. Detta framkommer i en intervju i Dagens eko (101024) med brottsbekämpningschefen Sven-Peter Ohlsson vid Tullverket. Smugglingen av cannabis via internetköp står för den största ökningen.

   Det är rena gissningarna när det gäller den totala volymen av smuggelgods. Tullverket efterlyser en nationell forskning som visar vilka effekter stora tullbeslag av en drog för med sig inom brukarleden. Då kan man effektivisera sin verksamhet bättre.

CANs halvårsrapport för 2010 om missbruksmönster och nya droger visar att missbruket av cannabis, alkohol och läkemedel ökar medan heroin och ecstasy minskar eller är oförändrat.

   Det är personer och institutioner i de 15 största kommunerna som lämnar rapporter. Det är av detta skäl ingen vetenskaplig undersökning utan sammanställningen ger indikationer på förändringar i samhället.

   En källa till frustration är internets allt större betydelse. Det har blivit vanligare att köpa droger över internet.

   Nya rapporterade droger är diablo (partypiller), 2-DPMP (amfetaminderivat) och krypton (blandning av kratom och tramadolvariant). Oroväckande är ökningen av fentanylplåstermissbruk. Plåstret antingen tuggas eller kokas för att sedan drickas.

Svensk förening för Beroendemedicin står den 2 december (Läkaresällskapets Riksstämma) som värd för ett spännande och högaktuellt symposium: En effektiv och jämlik beroendevård – om Missbruksutredningen och en beroendevård i förändring. Det är Gerhard Larssons emotsedda enmansutredning som ska presenteras någon dag senare: hur blir beroendevården inom den närmsta framtiden? Blir det en huvudman eller två? KOM OCH LYSSNA – Gerhard Larsson är naturligtvis som enmansutredare huvudperson i den panel som består av docent Sven Andréasson, professor Arne Gerdner och överläkare Åsa Magnusson. Moderator är Lars-Håkan Nilsson, själv mångårig beroendeläkare.