Tobaksrökning totalförbjuden i Skottska fängelser – hälsofrämjande utan negativa följder.

Tobaksrökning inom fängelsevärlden är omfattande och bedöms vara 63 gånger högre än i samhället i stort. Globalt sett är det årligen mer än 14,5 miljoner rökare som sitter bakom galler. Rökning bland personalen är också stor.

Ett intressant grepp från Skottska regering kom i november 2018 då rökning totalförbjöds i alla skotska fängelser.

Olika rapporter har publicerats och i The Lancet rekapitulerar man vissa intressanta resultat. Det skedde exempelvis en markant ökning av farmakologiska nikotinersättningsprodukter direkt efter implementeringen av förbudet. Det var kvitto på att det fanns en stor grupp nikotinberoende som inte kunde sluta utan hjälp.

Tvärtemot konstaterades en minskning i rökningsrelaterad sjukdom som respiratoriska och kardiovasklära sjukdomar.

En intressant frågeställning var hur det gick med antidepressiv medicinering. Forskarna fann inte någon signifikant skillnad. Användningen av antidepressiva menade författarna var en om än ospecifik indikator för det mentala måendet inom denna grupp.

Det fanns farhågor att fångarna skulle byta ut tobaksrökning mot andra droger (från ett beroende till ett annat). Förändrades relationerna inom fängelset, dvs våld, självmord, självskador? Fördjupad forskning är på gång.

Fortsatte rökstoppet under fängelsetiden efter frisläppandet? Data som för närvarande finns talar för att återfallsfrekvensen är hög.

The Lancet sep 2021.
doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00182-1
doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00163-8

Relaterade