Skolbarns hälsovanor i Sverige 2021/2022

Folkhälsomyndigheten sammanställer inom en i stort gemensam internationell enkätundersökning vart fjärde år livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland barn i åldrarna 11, 13 och 15 år. Den i år presenterade studien genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) mellan 2021 och 2022.

Basfrågorna ställs till samtliga deltagande länder och dessa berör bl a alkohol och tobak. För den äldre gruppen även droger.

När det gäller alkohol framkommer stora regionala skillnader i konsumtionsmönster/berusning. Dock framkommer ingen statisktiskt säkerställd skillnad mellan pojkar och flickor.

De senaste decenniernas nedåtåtgående trend av alkoholkonsumtion har avstannat medan snusandet ökar kraftigt. Ökningen ses speciellt för flickor i den äldre årsgruppen. Många vet inte vad det är för snus som intas eller att det är vitt snus (innehåller nikotin).

Bland pojkar i åldersgruppen 15 år ökar cannabisanvändandet jämfört med den tidigare undersökningen från 1997.

fhm.se

Relaterade