Läkemedels- och narkotikaförgiftningar ökar igen

Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar för år 2022 publicerades av Socialstyrelsen i slutet av förra året. År 2022 avled 860 personer av nämnda dödsorsaker, vilket innebär en ökning med elva procent jämfört med föregående år. Antalet dödsfall närmar sig därmed de nivåer som uppvisades före 2020. Av dödsfallen var cirka 43 procent olycksfallsförgiftningar och drygt en tredjedel suicid.

Under 2022 avled fler män än kvinnor (554 respektive 306) av läkemedels- eller narkotikaförgiftning. Bland män var olycksfallsförgiftningar vanligast medan suicid var vanligast bland kvinnor.

Av samtliga substanser nämnda på dödsorsaksintygen var buprenorfin den enskilt vanligaste substansen bland alla läkemedels- och narkotikaförgiftningsdödsfall under perioden 2012–2022.  Därefter följde sömnmedlet zopiklon, det ångestdämpande alprazolam, samt opioiderna oxikodon och metadon. 

Socialstyrelsen

Relaterade