Vi ser en systematisk avveckling av arbetet med hållbar utveckling i Sverige, och den sker i tysthet, skriver Svenska Läkaresällskapet tillsammans med ledande experter inom global hälsa på debattsidan i Dagens Samhälle.

Agenda 2030-skrivningar stryks från allt fler myndigheters regleringsbrev. Finansieringen för den nationella samordningen samt kommuners och regioners samverkan kring Agenda 2030 har kapats. Att Sveriges regering avvecklar möjligheter och resurser för att jobba med att uppnå agendans mål är mycket bekymmersamt.

Sveriges Agenda 2030-ansvariga statsråd Romina Pourmokhtari (L), Ebba Busch (KD), Tobias Billström (M), och Johan Forssell (M), uppmanas att bevara och stärka myndigheternas arbete med utvecklingsagendan för att Sverige ska vara en del av utvecklingen, inte avvecklingen, av en hållbar framtid.

Eurojust och Europol har åter slagit till mot ett albanienlett kriminellt maffianätverk. Den 5 och 6 februari genomfördes en stor operation mot nätverket som ledde till att 59 misstänkta arresterades i Albanien, Italien, Tyskland och Storbritannien. Därtill ytterligare ett tiotal i Italien i förebyggande syfte.

Detta nätverks huvudinriktning var smuggling av heroin, kokain och cannabis till Tyskland och Spanien i bilar som var försedda med lönnfack.

Förra året slog Europol till mot samma albanienledda organisation och då beslagtogs droger till ett värde av 2,7 miljoner euro.

Europol.europa.eu

En stressad och förvirrad taxichaufför från Polen gjorde tulltjänstemännen vid polenfärjan i Karlskrona misstänksamma och undersökning verkställs. Först hittar man tre läkemedelsburkar med Oxycontin i mannens kläder och i hans midjeväska finns en påse med nästan två gram kokain.

I bagageluckan hittas en lös taxiskylt. När tulltjänstemännen lyfter på skylten så skramlar den. Skylten röntgas och då syns det tydligt att den innehåller mängder av tabletter, sammanlagt 3 102 stycken i 28 burkar märkt Oxycontin, som senare visar sig vara falska. Istället innehöll de metonitazen.

I taxin fanns det även en svart bag som innehöll mer narkotiska preparat. Där hittades en karta med åtta tabletter av det lugnande medlet Xanax samt ett vadderat kuvert med 200 LSD-trippar.

Tullverket

Metonitazen är en syntetisk opioid som är tusen gånger starkare än morfin och kan därför vara dödlig även i mycket små doser. Beslag har under hösten 2023 skett i Norge som larmat om den farliga drogen, även i Sverige har tullen gjort beslag av metonitazen. Nu senast i Karlskrona.

När det mänskliga genomet sekventiserades 2001 så var det klart. Trodde många, sannolikt de flesta. Nu har vi en manual för livet. Det gäller bara att hitta i ”instruktionsboken” vilken gen som styr vad.

Enligt aktuell forskning som presenteras i en ny bok av vetenskapsjournalisten Philip Ball (How Life Works) är det inte alls så. De flesta generna har ingen färdigbestämd funktion som kan utläsas från DNA-sekvensen.

I stället beror genens aktivitet på en ”myriad” av externa och interna faktorer, från diet till genens inre miljö. Varje egenskap kan dessutom påverkas av många gener. Ball visar på ett exempel: mutationer i åtminstone 300 gener har identifierats vilka kan ligga till grund för schizofreni.

Det verkar inte heller som om det finns s k nyckelgener. I boken nämns genen HCN4 som kodar ett protein som är hjärtats primära pacemaker. Hjärtat slår oförändrat även om denna gen ändrar fokus i samband med att den muteras.

Balls huvudbudskap är att vi är i början av ett rejält nytänkande kring hur livet fungerar.

Bokens anmäls och rekommenderas i Nature av en nestor inom området, professor emeritus Denis Noble, University of Oxford. Enligt Noble en det en läsvärd inlaga för såväl experten som den vanlige sanningssökaren.

Nature 626, 254-255 (2024)

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har tillsammans med övriga partier i regeringen tillsatt en utredning om Statens Institutionsstyrelse (SIS) och dess framtida utformning. Det blir ingen diskret remake – det blir en total omorganisation till en ny myndighet inklusive namnbyte.

Det inte allt för enkla uppdraget går till en rutinerad jurist, chefsåklagare Lise Tamm. Hon är känd för att ha en rak och tydlig kommunikation.

Uppdraget i korthet:

•Analysera orsakerna till bristerna i vårdkvaliteten

•Analysera och föreslå vilka kärnuppdrag verksamheten ska ha

•Analysera hur kompetensen och lämpligheten hos all personal kan säkerställas

•Föreslå ett nytt namn på myndigheten

Utredningen ska redovisas den 25 april 2025.

Alkoholberoende är sedan lång tid förknippat med ökad sjukdomsrisk och dödlighet. Orsaken till detta anses vara ett ökat biologiskt åldrande som starkt påverkas av den inflammatoriska sjukdomsprocessen. Nyligen publicerade data visar på förändringar i DNA-metylering och genförändringar i den neuroinflammatoriska påverkan på hjärnan.

Det har visat sig att de epigenitiska klockorna har sin roll i det åldrande man ser i blodanalyser från alkoholberoende. Den här refererade studien är den första som systematiskt utvärderar biologiskt åldrande hos alkoholberoendes olika vävnader och hjärnstrukturer.

Den metod som används kallas för Bioåldersmarkörer (BioAge markers) och omfattar epigenetiska klockor och DNA-metyleringsmätning av telomerlängder. Mätningarna är gjorda på såväl avlidna som levande personer med alkoholberoende.

Resultatet gav vid handen att forskargruppen fann bevis för att det förekommer ett ökande biologiskt åldrande inom beroendegruppen i såväl blod som hjärna. För att få en bättre helhetsbild föreslås en uppföljning som inkluderar fler vävnader.

  • Epigenetiska klockor är matematiska uppskattningar som baseras på metyleringen i genom. Metoden används för att mäta åldrandet i celler och vävnader. DNA metyleringsmätning av telomerlängden kan appliceras över och är starkt förknippad med hela åldersspektrum.

doi.org/10.1111/acer.15241ps://

Vid en riktad insats mot postgången i Göteborg togs 1 358 beslag av narkotika, narkotikaklassade läkemedel och dopingpreparat.

Den sedan förra året (2 januari 2023) införda lagen att postanställda som tror sig identifiera en försändelse med narkotika eller andra illegala varor ska tipsa polisen som därefter har fortsätter undersökningen.

Polisen gör löpande uppföljning av de ärenden som rör postaktörer. I snitt beslagtogs 185 narkotikaförsändelser per månad första halvan av 2023. Totalt beslagtogs 1100 illegala försändelser under perioden. 

Riktad insats. Totalt 1 358 beslag blev resultatet av den insats som polisen nyligen genomförde i Göteborg i samverkan med Postnord. De illegala försändelserna innehöll narkotika som amfetamin, marijuana, LSD och kokain, narkotikaklassade läkemedel som Tramadol samt olika typer av dopingpreparat.

Den förväntansfulle mottagaren kommer att bli besviken. Istället för ett konvolut med narkotika blir det ett mindre angenämt brev från polisen.

polisen.se

Hjälp i vård av enskilda patienter och i verksamhetsuppföljning. Kommentar från Svensk förening för Beroendemedicin i Läkartidningen 2024.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2024/01/nya-svenska-diagnoskoder-for-beroendetillstand-i-remission/

Remissionskoderna publicerad på vår hemsida den 6 december 2023:

Svensk förening för beroendemedicin rekommenderar följande definitioner av tilläggskoderna för beroendetillstånd i remission i svenska ICD-10:

december 6, 2023

C. Aktiv droganvändning: Patienten har uppfyllt kriterier för beroendediagnosen under de senaste 3 månaderna.

D. Tidig fullständig remission: Patienten har inte uppfyllt några kriterier för beroendediagnosen (utöver craving-kriteriet) under de senaste 3 till 12 månaderna.

E. Långvarig partiell remission: Patienten har sedan minst 12 månader en minskad användning av substansen och har under denna tid inte uppfyllt tillräckligt antal kriterier för beroendediagnosen, även om enstaka diagnoskriterier varit uppfyllda.

F. Långvarig fullständig remission: Patienten har sedan minst 12 månader inte uppfyllt något kriterium för beroendediagnosen (utöver craving-kriteriet).

Bakgrund, Skilda remissionsbegrepp i DSM-5 och ICFD-11, Motivering och kliniska reflektioner hittar du under fliken Föreningen.

FDA (US Food and Drug Administration) har gått igenom mer än 30 000 vårdgivare och ungefär sex miljoner patienter som har erhållit marijuana i delstatliga program som varit etablerade sedan 2016. Rapporten är publicerad av Hälsodepartementet (U.S. Department of Health and Human Services).

I sin rapport framkommer att FDA och därmed Hälsodepartementet anser att cannabis är en lågriskbehandling för den allmänna hälsan och har en beroendepotential som är lägre än för droger enligt klassificeringen I och II som innefattar droger som heroin och kokain. Därför anmodar FDA att DEA graderar cannabis enligt farlighetsgrad III. Det betyder en nedreglering av cannabis från I till III.

Nu har FDA och Hälsodepartementet inte sista ordet. Det är DEA (Drug Enforcement Administration) som beslutar och klassificering av droger enligt den amerikanska lagen (Controlled Substances Act). Om DEA accepterar FDA-rapportens rekommendation skulle det innebära att cannabis hamnar i samma kategori som exempelvis ketamin, anabola steroider och testestoron. Men – marijuana kommer fortfarande att vara en drog med restriktioner även om forskning kring cannabisbaserad medicin underlättas.

Bakgrunden till den omfattande undersökningen som FDA gjort är att president Biden i oktober 2022 bad Hälsodepartementet och Federala åklagarämbetet att undersöka hur marijuana är klassad i den federala lagstiftningen.

FDAs rapport tas nu inte rakt av. DEA är måhända pressad att handla, men det finns ingen tidsaspekt och organisationen behöver egentligen inte handla alls. Det finns också ett visst politiskt motstånd till nedgradering av cannabis.

www.medscape.com, www.forbes.com.
DEA, se BULLETIN 4/2023, sid. 18.