Dödliga överdoser: från heroin till opioidläkemedel

Från Norge kommer en kliniskt viktig undersökning över opioiders roll vid dödlighet till följd av överdos. Det är en genomgång av obduktionsprotokoll mellan åren 2000 och 2019. Det finns ingen aktuell litteratur som publicerat en sådan studie.

Under de tre första åren noteras en minskning av döden till följd av överdos, sedan har det varit ett tämligen stabilt antal dödsfall åren igenom.

Opioider spårades i 93 procent av fallen, men heroin minskade i samma takt som opioidläkemedel mot smärta ökade. Män dominerade totalt sett bland dödsfallen under undersökningsperioden med en ökning av medelåldern under den senaste tjugoårsperioden med 10 år – från 33 till 43 års ålder.

Sålunda ökade döden till följd av intoxikation efter intag av receptbelagda opiodläkemedel och i denna grupp dominerade äldre kvinnor. Med tanke på förskrivningar och behandlingsinsatser är det viktigt att relatera till de olika målgrupperna.

Under undersökningsperioden skedde en successivt signifikant övergång i dödliga överdoser från heroin till smärtstillande läkemedel men även till metadon och buprenorfin.

doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109281

Relaterade