Mellan 2008 och 2019 förekom inslag av cannabis vid drygt 25 procent av alla fall av dödligt våld i Sverige.

Från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin publicerades i februari 2022 en undersökning hur inslaget av cannabis i det dödliga våldet förändrats i Stockholms län och i övriga landet under åren 2008 till 2019.

Det vanligaste var en så kallad farmakologisk koppling, det vill säga att förövaren eller offret var påverkade av cannabis vid brottet. Det gällde 11 procent av förövarna och 8 procent av offren. Det var också relativt vanligt med en systemisk koppling till cannabis i brotten, det vill säga att en konflikt kring cannabishantering var ett motiv till våldet (11 procent). Både systemisk och farmakologisk koppling till cannabis var vanligare vid fallen i Stockholms län (22 respektive 12 procent) än i övriga landet (14 respektive 7 procent).

Även om studien inte omfattar hur cannabis påverkar aggressivitetsnivån tyder resultaten i studien på att det i hög grad också är utbudet och tillgången på drogen som driver det systemiska våldet. Det handlar oftast om dödligt våld som sker inom ramen för spontanbråk, fejder eller konflikter i kriminell miljö. 

ces.slso@regionstockholm

Den legala och medicinska förändringen av cannabis i USA har nu visat sig i cannabisrelaterade akuttillstånd som lett till att akutvården uppsökts.

I en nyligen publicerad nationell studie har en forskargrupp gått igenom hur akutmottagningarnas statistik när det gäller cannabispatienter sett ut mellan 2006 till 2014 och från 2016 till 2018.

Resultatet visar att cannabisrelaterade akutbesök ökade årligen med 12,1 procent mellan 2006 och 2014 (12,3 till 34,7 akutbesök per 100 000 invånare). Från 2016 till nästkommande år var ökningen 17,3 procent (p<0.05) och från 2017 till 2018 var ökningen 11,1 procent (p<0.05). Ökningen gällde för såväl män som kvinnor.

Från 2017 till 2018 fann man en signifikant ökning inom två åldersgrupper, de mellan 0 och 14 år och de som var över 25 år.

Författarna gör konklusionen att det finns allvarlig ökad risk för medicinska akuttillstånd som kräver läkarintervention för framför allt vissa subgrupper och då inte minst de unga. Cannabis har genom lagstiftningen ökat i tillgänglighet och därmed ökad användning men också att marknaden har försetts med många olika cannabisprodukter (som godis). Det finns anledning att förvara cannabisprodukter säkert och ta fram strategier för att förhindra unga att börja med cannabis.

doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109288

Att alkoholkonsumtion medför ökad risk för att utveckla epilepsianfall är välkänt. Det finns forskning som visat att ju större alkoholkonsumtion desto större risk. För att fördjupa kunskapen inom området har en ny metaanalys publicerats i Drug Alcohol Dependence. I stort överensstämmer denna med tidigare men med vissa skillnader i resultat.

Under senare tid har flera stora cohortstudiers resultat inte varit konklusiva eller redovisat motstridiga resultat jämfört med tidigare studier. Detta är bakgrunden till denna nya metaanalys från koreanska Pusan National University.

I den nya studien inkluderades åtta forskningsrapporter varav tre var kohortstudier och fem case-control-studier.  

Resultat. Den sammanslagna risken (pooled risk) för att utveckla epilepsi för alkoholanvändare var 1,70 (1,16-2,49) jämfört med helnyktra. Risken bedömdes signifikant större för case-control-studierna jämfört med cohortrapporterna där ingen signifikans erhölls. En regressionsanalys visar signifikant positiv dos-responsrelation alkohol-epilepsi.

Forskargruppen menar också att det behövs fler och större cohortstudier för att med säkerhet kunna fastställa sambandet mellan alkohol och epilepsi samt även få fram möjliga riskkonsumtionsnivåer.

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109305

Från Malmö universitet (Lisa Andersson, Björn Johnson) redovisas en studie över dödliga överdoser efter opioidintag. Det är en retrospektiv registerstudie av 193 rättsmedicinskt undersökta dödliga överdoser i Skåne.

Över 80 procent av dessa inträffade i privata bostäder. I närmare 60 procent av fallen inträffade döden i ensamhet. Övriga gånger fanns det personer närvarande med oftast i ett annat rum eller sovande. I de flesta fall handlade det om vänner, partner, förälder eller annan närstående.

Naloxon kan rädda liv. Socialstyrelsen rekommenderar att motgiftet naloxon och en informationsinsats bör erbjudas till personer som löper risk för opioidöverdos. Naloxonprogram bör utvidgas så att naloxon kan delas ut även till närstående och andra personer som kan komma att bevittna eller vara på plats tidigt vid överdoser.

Läkartidningen. 2022;119:21121

Den här manualen innehåller en komplett behandling av samsjuklighet för psykisk ohälsa och NPF vid skadligt bruk och beroende.

Det beskrivs hur du kan tillämpa tydliggörande pedagogik individuellt eller i grupp vid samsjuklighet. Har du alltid brottats med hemuppgifter? Att de inte görs? I manualen berättas om ett nytt sätt att arbeta med hemuppgifter. Hur ska man göra med de olika diagnoser som personen har?

Svaret i den här manualen är transdiagnostik som förhållningssätt. Psykologen och författaren till manualen Liria Ortiz ger svar på dessa frågor i manualen. Hon går igenom hur du kan tillämpa sessionerna på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Hon erbjuder gratis handledning en gång i månaden till alla som arbetar med den här manualen.

 www.liriaortiz.com

Från Norge kommer en kliniskt viktig undersökning över opioiders roll vid dödlighet till följd av överdos. Det är en genomgång av obduktionsprotokoll mellan åren 2000 och 2019. Det finns ingen aktuell litteratur som publicerat en sådan studie.

Under de tre första åren noteras en minskning av döden till följd av överdos, sedan har det varit ett tämligen stabilt antal dödsfall åren igenom.

Opioider spårades i 93 procent av fallen, men heroin minskade i samma takt som opioidläkemedel mot smärta ökade. Män dominerade totalt sett bland dödsfallen under undersökningsperioden med en ökning av medelåldern under den senaste tjugoårsperioden med 10 år – från 33 till 43 års ålder.

Sålunda ökade döden till följd av intoxikation efter intag av receptbelagda opiodläkemedel och i denna grupp dominerade äldre kvinnor. Med tanke på förskrivningar och behandlingsinsatser är det viktigt att relatera till de olika målgrupperna.

Under undersökningsperioden skedde en successivt signifikant övergång i dödliga överdoser från heroin till smärtstillande läkemedel men även till metadon och buprenorfin.

doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109281

Läkemedelsboken som i över 40 år varit en källa till producentobunden läkemedelsinformation har efter tre års hot om nedläggning nu räddats av regeringen. Läkemedelsverket har fått förnyat uppdrag att förvalta och utveckla Läkemedelsboken, som dock inte längre är en bok utan en hemsida (Läkemedelsboken.se).

Läkemedelsboken är ett utmärkt kompendium för uppdatering av aktuell kunskap för såväl läkare som sjuksköterskor och kringpersonal.

SLS

Under frågeställningen om sociala medier har någon betydelse för hur unga får tag på alkohol har Systembolaget gett CAN i uppdrag att genomföra en undersökning bland ungdomar i åldern 16 – 21 år. Fem tusen ungdomar tillfrågades.

Undersökningen visar att ungdomars alkoholvanor blir allt mer omfattande med stigande ålder. I tonåren ökar konsumtionsfrekvens och berusningsvanor och i tidiga tjugoårsåldern har alkoholvanorna blivit tämligen etablerade. De 16–21-åriga ungdomarna fick uppge hur de fått tag på alkohol och senaste gången de drack.

Skiljelinjen för hur alkoholen anskaffade ligger vid 20 år. Då handlades alkoholen på egen hand antingen i butik eller på restaurang. De som var yngre hade oftast skaffat den via någon närstående (partner/kompis/syskon/förälder).

Totalt 28 procent av ungdomarna hade sett erbjudande om att köpa alkohol av privatperson via olika digitala sociala medier. Tolv procent hade, själva eller tillsammans med andra, handlat alkohol via en sådan plattform. Det var något vanligare bland flickor att inköpen skedde via sociala medier. För båda könen gällde att det var i princip enbart via de sociala medieplattformarna Snapchat och Instagram som sådana köp hade initierats.

can.se

Under 2021 beslagtog Tullverket mer kokain och amfetamin än året innan. Cannabisbeslagen var något mindre om än stora medan heroin minskade med hela 95 procent. Tramadolbeslagen fördubblades från 2020 till 2021.

Vattenpipstobak ökade medan cigaretter minskade när Tullverket nu summerar 2021 års beslag. Till följd av reserestriktioner i pandemins spår minskade beslagen av starksprit och vin något medan öl nästan halverades.

Stora beslagen i siffror

Kokain +21 procent (216 kg till 361)

Amfetamin +53 procent (216 kg till 330)

Cannabis -17 procent (3,9 ton till 3,2)

Heroin – 95 procent (22 kg till 1)

Generaltulldirektör Charlotte Svensson säger i ett pressmeddelande att smugglingen blivit allt mer sofistikerad och organiserad. De kriminella nätverken döljer sin verksamhet bakom till synes lagliga företag och använder varuflödet för smuggling.

Tullverket försöker hålla jämna steg med den illegala verksamheten med ökade såväl kontroller som underrättelsearbete.

Intranasal behandling med oxytocin ökar oddsen för några veckor lång kokaindrogfrihet under en period efter den 6 veckor långa behandlingen i denna randomiserade dubbelblinda kliniska studien med patienter som rekryterats genom lokal annonsering. Studien är gjord i Bronx i NY med Colombia university som vetenskaplig bas.

Under de första två veckorna var det ingen skillnad mellan oxy-gruppen och placebogruppen men från vecka två och fram emot vecka 6 var drogfriheten större för oxytocingruppen (p=0.037) men efter hand utjämnades drogfriheten (p=0.19). Det var fler som hoppade av oxytocingruppen (p=0.0005).