Att alkoholkonsumtion medför ökad risk för att utveckla epilepsianfall är välkänt. Det finns forskning som visat att ju större alkoholkonsumtion desto större risk. För att fördjupa kunskapen inom området har en ny metaanalys publicerats i Drug Alcohol Dependence. I stort överensstämmer denna med tidigare men med vissa skillnader i resultat.

Under senare tid har flera stora cohortstudiers resultat inte varit konklusiva eller redovisat motstridiga resultat jämfört med tidigare studier. Detta är bakgrunden till denna nya metaanalys från koreanska Pusan National University.

I den nya studien inkluderades åtta forskningsrapporter varav tre var kohortstudier och fem case-control-studier.  

Resultat. Den sammanslagna risken (pooled risk) för att utveckla epilepsi för alkoholanvändare var 1,70 (1,16-2,49) jämfört med helnyktra. Risken bedömdes signifikant större för case-control-studierna jämfört med cohortrapporterna där ingen signifikans erhölls. En regressionsanalys visar signifikant positiv dos-responsrelation alkohol-epilepsi.

Forskargruppen menar också att det behövs fler och större cohortstudier för att med säkerhet kunna fastställa sambandet mellan alkohol och epilepsi samt även få fram möjliga riskkonsumtionsnivåer.

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109305

Från Malmö universitet (Lisa Andersson, Björn Johnson) redovisas en studie över dödliga överdoser efter opioidintag. Det är en retrospektiv registerstudie av 193 rättsmedicinskt undersökta dödliga överdoser i Skåne.

Över 80 procent av dessa inträffade i privata bostäder. I närmare 60 procent av fallen inträffade döden i ensamhet. Övriga gånger fanns det personer närvarande med oftast i ett annat rum eller sovande. I de flesta fall handlade det om vänner, partner, förälder eller annan närstående.

Naloxon kan rädda liv. Socialstyrelsen rekommenderar att motgiftet naloxon och en informationsinsats bör erbjudas till personer som löper risk för opioidöverdos. Naloxonprogram bör utvidgas så att naloxon kan delas ut även till närstående och andra personer som kan komma att bevittna eller vara på plats tidigt vid överdoser.

Läkartidningen. 2022;119:21121