Ny meta-analys: Alkohol och epilepsi

Att alkoholkonsumtion medför ökad risk för att utveckla epilepsianfall är välkänt. Det finns forskning som visat att ju större alkoholkonsumtion desto större risk. För att fördjupa kunskapen inom området har en ny metaanalys publicerats i Drug Alcohol Dependence. I stort överensstämmer denna med tidigare men med vissa skillnader i resultat.

Under senare tid har flera stora cohortstudiers resultat inte varit konklusiva eller redovisat motstridiga resultat jämfört med tidigare studier. Detta är bakgrunden till denna nya metaanalys från koreanska Pusan National University.

I den nya studien inkluderades åtta forskningsrapporter varav tre var kohortstudier och fem case-control-studier.  

Resultat. Den sammanslagna risken (pooled risk) för att utveckla epilepsi för alkoholanvändare var 1,70 (1,16-2,49) jämfört med helnyktra. Risken bedömdes signifikant större för case-control-studierna jämfört med cohortrapporterna där ingen signifikans erhölls. En regressionsanalys visar signifikant positiv dos-responsrelation alkohol-epilepsi.

Forskargruppen menar också att det behövs fler och större cohortstudier för att med säkerhet kunna fastställa sambandet mellan alkohol och epilepsi samt även få fram möjliga riskkonsumtionsnivåer.

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109305

Relaterade