Risk för hälsoproblem för barn till föräldrar med alkoholproblematisk konsumtion

Från Centralförbundet för Alkohol och Narkotika kommer en ny forskningsrapport som beskriver omfattningen av negativa effekter i livssituationen hos barn som berättat att de påverkats av att deras föräldrar dricker för mycket. Risken för negativa effekter finns inte bara bland de barn som upplever många problem av deras föräldrars drickande.  

Studien är gjord på en svensk nationell population barn som är mellan 15 och 16 år som har föräldrar med problematisk alkoholkonsumtion. Undersökningen tog fasta på om det i denna familjekonstellation för barnen kunde leda till försämrad hälsa, försämrade kamratrelationer och leda till en problematisk skolgång.  

Resultatet visar att försämringarna blev allvarligare ju svårare alkoholproblemen var i hemmet. Även vid justering för kön och socioekonomisk situation blev försämringen för ungdomarna större än för de med föräldrar som inte hade problemkonsumtion av alkohol.

Mats Ramstedt som är ansvarig från CAN:

– De barn som angett flest problem hade också speciellt hög risk för sämre hälsa och för att vara mobbade i skolan. Detta är uppenbarligen en mycket utsatt grupp i flera avseenden.

Även vid en föräldrasituation med relativt få upplevda problem är förknippat med en förhöjd risk för en sämre livssituation för barn i ett nationellt befolkningsurval är viktig kunskap eftersom dessa barn är så många jämfört med de barn som påverkas allra mest negativt. Även om risken är lägre på individnivå står alltså denna grupp för en relativt stor del av de samlade problemen av föräldrarnas drickande, säger Mats Ramstedt. 

Slutsatsen blev att det finns anledning att följa upp med interventionsprogram för de unga som har föräldrar med alkoholproblem.

European Journal of Public Health. doi.org/10.1093/eurpub/ckad022http://doi.org/10.1093/eurpub/ckad022

CAN.se

Relaterade