I Sverige är det enbart amfetamin som toppar den europeiska statistiken

Det europeiska narkotikaorganet EMCDDA har publicerat 2022 års avloppsundersökning, dvs analyserna av avloppsvatten efter narkotika i 66 städer inom unionen (inklusive Turkiet och Norge). Resultatet var vid jämförelse med 2021 såväl plus som minus, mest minus. Allmänt menar undersökarna att ju större städer som undersöktes, desto större var fynden över lag.

De årligen analyserade substanserna är kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA, cannabis och för första gången ketamin.

Cannabis (THC-COOH) är fortsatt den vanligaste drogen med den största utbredningen enligt denna rapport i Tjeckien, Spanien, Nederländerna och Portugal. I 18 av de 38 städerna noterades en minskning och i 15 en ökning.

Inom EU har det skett en ökning av användningen av ketamin och därför har EMCDDA förordat analys av drogen. Högsta noterade analyssiffrorna kommer från Danmark, Italien, Spanien och Portugal.

Kokainintaget är främst koncentrerat till städer i Belgien, Nederländerna, Spanien och Portugal. Crack kokain hittades i avloppsvatten i 13 europeiska städer, främst i Amsterdam och Antwerpen.

Den enda drog där Sverige var bland de med högsta noteringarna gällde amfetamin. Vi samsades med Belgien, Tyskland, Nederländerna och Finland. Det sågs en nedgång i analyserna för 26 städer, 20 rapporterade en ökning. Systerdrogen metamfetamin har sedan tradition varit koncentrerad till Tjeckien och Slovakien. Fler länder är nu aktuella. De högsta halterna fanns (förstås) i tre städer i Tjeckien följt av städer i Litauen, Tyskland, Turkiet och Cypern. Nu hittas även höga halter i Belgien, Östra delen av Tyskland och Spanien. Metamfetamin finns även noterat i Danmark, Lettland, Finland och Norge.

MDMA verkar minska i norra Europa medan det finns en liten ökning söderut. Största fynden gjordes dock i Belgien, Tjeckien, Nederländerna, Spanien och Portugal.

EMCDDA.org

Vid magnetröntgenstudier framkommer att hjärnan åldras snabbare för individer med alkoholberoende (AUD). Detta menar en forskargrupp kan vara en anledning till åldersrelaterad demens.

Det är longitudinella fynd som visar på ett accelererande åldrande för vissa selektiva hjärnstrukturer i frontala cortex hos såväl män som kvinnor med AUD. Därtill ses ett för tidigt åldrande inom de hippocampala och talamiska volymerna.

Dessa fynd kan vara orsak till den kognitiva och minnesstödjande försämringen som blir följden av den morfologiska förändringen som ökar med stigande ålder.

https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2022.06.002

Eftersom det finns en ökad prevalens för cannabisanvändning bland gravida har en forskargrupp undersökt bästa intervention för att minska eller helst avsluta cannabisintag under graviditeten. Bakgrunden är naturligtvis de omfattande negativa effekterna som ses på moderkaka och fostrets utveckling. En studie från Karolinska institutet i samarbete med ett internationellt forskarlag visar att cannabisbruk under graviditeten kan störa utvecklingen av fostrets hjärna med risk för långvarigt kvarvarande effekter efter födseln.

Den här refererade rapporten är en översiktsstudie som utgår från tidigare publicerade rapporter. Totalt fördjupade man sig i 9 välgjorda studier. Resultatet blev att det var en rejäl arsenal behandlingsalternativ som försökts för att få den gravida att eliminera sitt cannabisintag.

De mest effektiva metoderna var MI (Motiverande Intervjuer), KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) samt MET (Motivationshöjande behandling). Forskargruppen framhöll i sin konklusion att de två förstnämnda fungerade bäst.

Den kanske viktigaste sammanfattningen var att det finns ett mycket stort behov av högkvalitativa studier som fokuserar på denna grupp. Ett förslag från forskargruppen är att se över möjligheterna att hitta rätta metoder för datorbaserad intervention.                 

Journal of Addiction Medicine. 17(1):47-53, January/February 2023.

På Royal Brisbane and Women’s Hospital i Queensland i Australien undersöktes under två månader 2021 alla akuta patienter med alkoholtester för att se hur alkoholstatus såg ut för två grupper patienter. Den ena gruppen var allmänmedicinska patienter och den andra var skaderelaterade besök.

De två biomarkörerna som användes var dels blodetanol dels den i Sverige framtagna PEth (fosfatidyletanol, professor Christer Alling och medarbetare samt även professor Wayne Jones som har ett tidigt finger med i analysmetoden).

För den allmänmedicinska patientgruppen var prevalensen för blodetanol 5,3 procent och för traumagruppen 22,2 procent. För samtliga intagna akutpatienter var alkoholprevalencen  för blodetanol 9,3 procent.

För alla akutpatienterna var prevalensen för positivt PEth 32,5 procent och för skadepatienterna 41,4 procent. För 263 patienter (25,3 procent) var akut blodetanol negativt men positivt för PEth. Detta talar för att dessa patienter har en signifikant hög alkoholkonsumtion över tid.

Det är av värde ur ett hälsoperspektiv viktig information som utan PEth inte framkommer vid det akuta besöket. Forskargruppen menar att det är viktigt att alltid ta båda proven för att ge adekvat information om inte bara den akuta alkoholsituationen utan även få möjlighet att ge råd inför möjliga hälsopreventionsprogram.

Drug Alc Review. https://doi.org/10.1111/dar.13534

Från Centralförbundet för Alkohol och Narkotika kommer en ny forskningsrapport som beskriver omfattningen av negativa effekter i livssituationen hos barn som berättat att de påverkats av att deras föräldrar dricker för mycket. Risken för negativa effekter finns inte bara bland de barn som upplever många problem av deras föräldrars drickande.  

Studien är gjord på en svensk nationell population barn som är mellan 15 och 16 år som har föräldrar med problematisk alkoholkonsumtion. Undersökningen tog fasta på om det i denna familjekonstellation för barnen kunde leda till försämrad hälsa, försämrade kamratrelationer och leda till en problematisk skolgång.  

Resultatet visar att försämringarna blev allvarligare ju svårare alkoholproblemen var i hemmet. Även vid justering för kön och socioekonomisk situation blev försämringen för ungdomarna större än för de med föräldrar som inte hade problemkonsumtion av alkohol.

Mats Ramstedt som är ansvarig från CAN:

– De barn som angett flest problem hade också speciellt hög risk för sämre hälsa och för att vara mobbade i skolan. Detta är uppenbarligen en mycket utsatt grupp i flera avseenden.

Även vid en föräldrasituation med relativt få upplevda problem är förknippat med en förhöjd risk för en sämre livssituation för barn i ett nationellt befolkningsurval är viktig kunskap eftersom dessa barn är så många jämfört med de barn som påverkas allra mest negativt. Även om risken är lägre på individnivå står alltså denna grupp för en relativt stor del av de samlade problemen av föräldrarnas drickande, säger Mats Ramstedt. 

Slutsatsen blev att det finns anledning att följa upp med interventionsprogram för de unga som har föräldrar med alkoholproblem.

European Journal of Public Health. doi.org/10.1093/eurpub/ckad022http://doi.org/10.1093/eurpub/ckad022

CAN.se

En ny studie om den hallucinogena drogen ayahuasca visar vilken omfattande och djup hjärnpåverkan drycken från amazonas har. Den nu publicerade forskningsrapporten kommer från Imperial College London. Tjugo friska frivilliga fick 20 mg dimetyltryptamin injicerat vid ett första tillfälle och någon tid senare placebo.

Dimetyltryptamin (DMT) är den aktiva substansen i busken psychotrivia viridis blommor som mals ner och kokas ihop till en dryck som blir ayuahuasca. Denna brygd har visat sig vara mycket kraftfull och framkallar hallucinationer, nära-döden-upplevelser, kontakt med högre väsen, livsförändrande imaginära resor och framkalla alternativa verkligheter. I efterförloppet kommer vanligen kraftfulla kräkperioder och andra negativa effekter.

Den engelska studien använde EEG och fMRI för att undersöka hjärnpåverkan. Resultatet visar att efter ayahuascaintag är detta den hittills mest hjärnpåverkande psykedeliska drogen. Ayahuasca bryter ned den normala hierarkiska ordningen i hjärnan, den elektriska aktiviteten är helt oordnad vilket medför att kopplingarna mellan hjärnregionerna går på högvarv, speciellt i de regioner som har hand om de högre nivåerna som tankeverksamheten.

https://doi.org/10.1073/pnas.2218949120

Alkoholkonsumtion en riskfaktor för högt blodtryck. Sambandet stöds av studier av samtliga typer av metoder och är tydligast för konsumtion på mer än 24 gram alkohol per dag (två svenska standard-glas). Men resultat från kohortstudier och studier med mendelsk randomisering tyder på att risken kan öka även vid mycket låg konsumtion. Underlaget som visar att alkohol är en orsak till högt blodtryck är väl utvecklat för män. För kvinnor finns det mindre data men studier med högre kvalitet visar på ett samband i samma riktning som för män.

Forskargruppen visar i sin omfattande litteraturgenomgång att studier tyder på att berusningsdrickande i ungdomen, bland unga vuxna och personer i medelåldern ökar risken för högt blodtryck, både i utgångsläget och flera år senare. Och positivt framkommer att för personer som dricker mer än 24 gram alkohol per dag medför en minskning av alkoholkonsumtionen att blodtrycket sjunker.

Rapporten om alkohol och högt blodtryck är den nionde rapporten skriven av en grupp av internationella medicinska forskare och folkhälsoforskare från Kanada, Australien, USA och Sverige. Gruppen träffas varje år för att, utan ersättning, skriva en rapport i ett utvalt ämne som rör alkohol. Från Sverige deltar Sven Andréasson och Frida Dangardt.

FN:s globala rapport om kokain presenterades i mitten av mars i år. Det är en lika omfattande som dyster läsning.

Kokain är sällan den enda drogen som används utan en kombination av andra droger är också inblandade, framför allt cannabis och ecstasy. Det visar sig också att kokain har fått en ”konkurrent” i metamfetamin, som tillsammans med kokain är de två drogerna som ökar mest. Ju mer en person använder metamfetamin, desto mindre blir bruket av kokain. Tvärtom gäller för cannabis – ju tyngre cannabisintag desto tyngre blir också kokainintaget.

Nästan all (99 procent) kokain som beslagtas har producerats i något av de tre länderna Bolivia, Columbia eller Peru.

EU-kommissionär Ylva Johansson besökte i februari Antwerpen för en diskussion kring den ökande och alarmerande kokaininförseln till Europa. Hamnen i Antwerpen är den näst största containerterminalen i Europa och hit skeppas de största mängderna illegala droger från latinamerika. Det är Colombia som är huvudleverantören och urtskeppningen sker vi hamnen i Guayaquil i Ecuador.

De belgiska myndigheterna uppskattar att införseln ökat från 91 ton under 2021 till 110 ton ett år senare. Marknaden ökar och därmed den kriminella verksamheten och konkurrensen om kunder. Det är framför allt i Belgien, Spanien, Frankrike och Nederländerna som spänningarna mellan de kriminella nätverken ökat och i spåren av detta en ökad våldsbenägenhet.  

Nu ska samverkan inom EU intensifieras och kontakt ska även tas med de latinamerikanska länderna. Allt för att begränsa möjligheterna till den illegala verksamheten.

Resandeinförseln av alkohol ökade med 85 % under 2022 jämfört med 2021. Dock har införseln inte kommit ifatt den pre-pandemiska perioden.  Samma ökning gäller den totala alkoholkonsumtionen. Den ökade med 1,5 % under 2022 jämfört med 2021, men var trots det 2 % lägre än under 2019.

Systembolaget sålde mest alkohol under 2022, precis som under föregående år. Systembolagets andel av den totala försäljningen blev 70 procent och restaurangerna kom upp till 11 procent. Sedan kom den oregistrerade alkoholen med resandeinförsel med 8 procent, hemtillverkning 3 procent, internethandel och köp av insmugglad alkohol svarade för 2 procent vardera. Folkölsförsäljningen svarade för 4 procent.

Dessa mätningar startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige och förändringar mellan olika år. Totalt medverkar ungefär 18 000 personer varje år. Den mest svårbedömda beräkningen gäller naturligtvis den oregistrerade delen. Den baseras sedan år 2020 på både självadministrerade enkätsvar och telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige.

can.se