På Royal Brisbane and Women’s Hospital i Queensland i Australien undersöktes under två månader 2021 alla akuta patienter med alkoholtester för att se hur alkoholstatus såg ut för två grupper patienter. Den ena gruppen var allmänmedicinska patienter och den andra var skaderelaterade besök.

De två biomarkörerna som användes var dels blodetanol dels den i Sverige framtagna PEth (fosfatidyletanol, professor Christer Alling och medarbetare samt även professor Wayne Jones som har ett tidigt finger med i analysmetoden).

För den allmänmedicinska patientgruppen var prevalensen för blodetanol 5,3 procent och för traumagruppen 22,2 procent. För samtliga intagna akutpatienter var alkoholprevalencen  för blodetanol 9,3 procent.

För alla akutpatienterna var prevalensen för positivt PEth 32,5 procent och för skadepatienterna 41,4 procent. För 263 patienter (25,3 procent) var akut blodetanol negativt men positivt för PEth. Detta talar för att dessa patienter har en signifikant hög alkoholkonsumtion över tid.

Det är av värde ur ett hälsoperspektiv viktig information som utan PEth inte framkommer vid det akuta besöket. Forskargruppen menar att det är viktigt att alltid ta båda proven för att ge adekvat information om inte bara den akuta alkoholsituationen utan även få möjlighet att ge råd inför möjliga hälsopreventionsprogram.

Drug Alc Review. https://doi.org/10.1111/dar.13534

Från Centralförbundet för Alkohol och Narkotika kommer en ny forskningsrapport som beskriver omfattningen av negativa effekter i livssituationen hos barn som berättat att de påverkats av att deras föräldrar dricker för mycket. Risken för negativa effekter finns inte bara bland de barn som upplever många problem av deras föräldrars drickande.  

Studien är gjord på en svensk nationell population barn som är mellan 15 och 16 år som har föräldrar med problematisk alkoholkonsumtion. Undersökningen tog fasta på om det i denna familjekonstellation för barnen kunde leda till försämrad hälsa, försämrade kamratrelationer och leda till en problematisk skolgång.  

Resultatet visar att försämringarna blev allvarligare ju svårare alkoholproblemen var i hemmet. Även vid justering för kön och socioekonomisk situation blev försämringen för ungdomarna större än för de med föräldrar som inte hade problemkonsumtion av alkohol.

Mats Ramstedt som är ansvarig från CAN:

– De barn som angett flest problem hade också speciellt hög risk för sämre hälsa och för att vara mobbade i skolan. Detta är uppenbarligen en mycket utsatt grupp i flera avseenden.

Även vid en föräldrasituation med relativt få upplevda problem är förknippat med en förhöjd risk för en sämre livssituation för barn i ett nationellt befolkningsurval är viktig kunskap eftersom dessa barn är så många jämfört med de barn som påverkas allra mest negativt. Även om risken är lägre på individnivå står alltså denna grupp för en relativt stor del av de samlade problemen av föräldrarnas drickande, säger Mats Ramstedt. 

Slutsatsen blev att det finns anledning att följa upp med interventionsprogram för de unga som har föräldrar med alkoholproblem.

European Journal of Public Health. doi.org/10.1093/eurpub/ckad022http://doi.org/10.1093/eurpub/ckad022

CAN.se

En ny studie om den hallucinogena drogen ayahuasca visar vilken omfattande och djup hjärnpåverkan drycken från amazonas har. Den nu publicerade forskningsrapporten kommer från Imperial College London. Tjugo friska frivilliga fick 20 mg dimetyltryptamin injicerat vid ett första tillfälle och någon tid senare placebo.

Dimetyltryptamin (DMT) är den aktiva substansen i busken psychotrivia viridis blommor som mals ner och kokas ihop till en dryck som blir ayuahuasca. Denna brygd har visat sig vara mycket kraftfull och framkallar hallucinationer, nära-döden-upplevelser, kontakt med högre väsen, livsförändrande imaginära resor och framkalla alternativa verkligheter. I efterförloppet kommer vanligen kraftfulla kräkperioder och andra negativa effekter.

Den engelska studien använde EEG och fMRI för att undersöka hjärnpåverkan. Resultatet visar att efter ayahuascaintag är detta den hittills mest hjärnpåverkande psykedeliska drogen. Ayahuasca bryter ned den normala hierarkiska ordningen i hjärnan, den elektriska aktiviteten är helt oordnad vilket medför att kopplingarna mellan hjärnregionerna går på högvarv, speciellt i de regioner som har hand om de högre nivåerna som tankeverksamheten.

https://doi.org/10.1073/pnas.2218949120

Alkoholkonsumtion en riskfaktor för högt blodtryck. Sambandet stöds av studier av samtliga typer av metoder och är tydligast för konsumtion på mer än 24 gram alkohol per dag (två svenska standard-glas). Men resultat från kohortstudier och studier med mendelsk randomisering tyder på att risken kan öka även vid mycket låg konsumtion. Underlaget som visar att alkohol är en orsak till högt blodtryck är väl utvecklat för män. För kvinnor finns det mindre data men studier med högre kvalitet visar på ett samband i samma riktning som för män.

Forskargruppen visar i sin omfattande litteraturgenomgång att studier tyder på att berusningsdrickande i ungdomen, bland unga vuxna och personer i medelåldern ökar risken för högt blodtryck, både i utgångsläget och flera år senare. Och positivt framkommer att för personer som dricker mer än 24 gram alkohol per dag medför en minskning av alkoholkonsumtionen att blodtrycket sjunker.

Rapporten om alkohol och högt blodtryck är den nionde rapporten skriven av en grupp av internationella medicinska forskare och folkhälsoforskare från Kanada, Australien, USA och Sverige. Gruppen träffas varje år för att, utan ersättning, skriva en rapport i ett utvalt ämne som rör alkohol. Från Sverige deltar Sven Andréasson och Frida Dangardt.

FN:s globala rapport om kokain presenterades i mitten av mars i år. Det är en lika omfattande som dyster läsning.

Kokain är sällan den enda drogen som används utan en kombination av andra droger är också inblandade, framför allt cannabis och ecstasy. Det visar sig också att kokain har fått en ”konkurrent” i metamfetamin, som tillsammans med kokain är de två drogerna som ökar mest. Ju mer en person använder metamfetamin, desto mindre blir bruket av kokain. Tvärtom gäller för cannabis – ju tyngre cannabisintag desto tyngre blir också kokainintaget.

Nästan all (99 procent) kokain som beslagtas har producerats i något av de tre länderna Bolivia, Columbia eller Peru.

EU-kommissionär Ylva Johansson besökte i februari Antwerpen för en diskussion kring den ökande och alarmerande kokaininförseln till Europa. Hamnen i Antwerpen är den näst största containerterminalen i Europa och hit skeppas de största mängderna illegala droger från latinamerika. Det är Colombia som är huvudleverantören och urtskeppningen sker vi hamnen i Guayaquil i Ecuador.

De belgiska myndigheterna uppskattar att införseln ökat från 91 ton under 2021 till 110 ton ett år senare. Marknaden ökar och därmed den kriminella verksamheten och konkurrensen om kunder. Det är framför allt i Belgien, Spanien, Frankrike och Nederländerna som spänningarna mellan de kriminella nätverken ökat och i spåren av detta en ökad våldsbenägenhet.  

Nu ska samverkan inom EU intensifieras och kontakt ska även tas med de latinamerikanska länderna. Allt för att begränsa möjligheterna till den illegala verksamheten.

Resandeinförseln av alkohol ökade med 85 % under 2022 jämfört med 2021. Dock har införseln inte kommit ifatt den pre-pandemiska perioden.  Samma ökning gäller den totala alkoholkonsumtionen. Den ökade med 1,5 % under 2022 jämfört med 2021, men var trots det 2 % lägre än under 2019.

Systembolaget sålde mest alkohol under 2022, precis som under föregående år. Systembolagets andel av den totala försäljningen blev 70 procent och restaurangerna kom upp till 11 procent. Sedan kom den oregistrerade alkoholen med resandeinförsel med 8 procent, hemtillverkning 3 procent, internethandel och köp av insmugglad alkohol svarade för 2 procent vardera. Folkölsförsäljningen svarade för 4 procent.

Dessa mätningar startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige och förändringar mellan olika år. Totalt medverkar ungefär 18 000 personer varje år. Den mest svårbedömda beräkningen gäller naturligtvis den oregistrerade delen. Den baseras sedan år 2020 på både självadministrerade enkätsvar och telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige.

can.se

Den amerikanska delstaten Oklahoma röstade i mars 2023 nej till en legalisering av marijuana för rekreationellt bruk. Det finns dock sedan fem år en möjlighet att få drogen utskriven som läkemedel.

Lite hyckleri må tyckas emedan staten tillåter obegränsat antal medicinska försäljningsställen. För närvarande finns nästan 2 900 sådana. Det är mer än staten Kalifornien kan erbjuda, trots att den har 10 gånger fler invånare. I Oklahoma behövs inte någon specifik sjukdomshistoria för att få den medicinska marijuanan utskriven.

I slutet av 2022 röstade fem delstater angående legalisering. Arkansas, North Dakota och South Dakota sade nej medan Maryland och Missouri sade ja.

Det är nu endast tre delstater som inte har någon form av legalisering av marijuana (cannabis): Idaho, Nebraska och Kansas.

Washington Post 230309

Även om försäljningen av vin (starkvinsförsäljningen inte inräknad) via Systembolaget är långt ifrån de länder som toppar statistiken så ses en dramatisk ökning med 32,6 procent. Under sista kvartalet 2022 såldes 204 846 liter vin i Sverige. Inget land i statistiken har ökat tillnärmelsevis så mycket.

Störst försäljning för detta kvartal redovisas från Italien (15 miljoner liter), Frankrike (7) och Spanien (7). Såväl Italien som Frankrike har minskat i försäljningen.

Systembolaget.se

The seminar discusses the opportunities provided by substance abuse services to reach people who are not covered by the services. In addition, the theme of what we can do to prevent drug overdose deaths will be discussed. The seminar ends with a panel discussion.

The seminar is organized in English and it is implemented as a webinar.

Implementation The Finnish Society of Addition Medicine in cooperation with the city of Helsinki.

More info and to register: https://www.paly.fi/out-of-margin-seminar2023/