Även om skadorna till följd av hög alkoholkonsumtion blir lika för män som för kvinnor, dstrueras serotoningsystemet betydligt snabbare hos kvinnor: redan efter fyra års regelbunden riskkonsumtion av alkohol ses en markant (50-procentig) nedsatt funktion; för att notera samma skador hos män krävs en motsvarande konsumtion först efter 12 års regelbunden konsumtion!

   Det är forskargruppen kring Kristina Berglund som sammanställt en tvärvetenskaplig forskningsinsats inom projektet Göteborg Alcohol Research Project (Psykologiska institutionen och Sahlgrenska akademien).

   Om hjärnans serotoninsystem kan återhämta sig efter en längre tids nykterhet vet forskarna inte, men mycket talar för det.

kristina.berglund@psy.gu.se

 

En miljon svenskar dricker skadligt mycket alkohol, men det är bara 1 av 5 som över huvud taget får behandling. Majoriteten når helt enkelt inte fram till kunskapen om vad riskkonsumtion är och att det finns effektiva behandlingsmodeller. Det är nämligen enligt svensk tradition socialtjänsten som har ansvaret för individer med alkoholproblem – trots att flertalet inte har några sociala problem. Detta avslöjar missbruksutredningen. En stockholmsundersökning (intervjuer) visar att den fullständigt övervägande delen av svaren på frågan “vart skulle du söka om du upplevde att du har alkoholproblem”: inom hälso- och sjukvården! (se Sven Andréasson, LT 2011;45:2296-).
   Läkarförbundets ordförande, Marie Wedin, kommenterar missbruksutredningen i samma nummers ledare: “Det systemfel som utredningen beskrivit visar emellertid nog så starka skäl för att reformen bör förverkligas, oberoende av tveksamma kommuner och landsting. Förbundet kan konstatera att det finns ett brett stöd bland läkare. Särskilt stort stöd finns det från läkare som förväntas svara för en viktig del av det praktiska arbetet med att ge missbrukarna en bättre och mer tidsenlig vård.”

 

För andra året i rad har systembolagets IQ låtit Novus Opinion göra en marknadsundersökning över svenskarnas attityder till alkohol u nio olika situationer. Jämfört med 2010 ses en mindre tillåtande attityd till alkoholkonsumtion vid 2011 års undersökning. En ökande andel av de 2000 tillfrågade anser att det är fel att bjuda ungdomar under 18 år på alkhol i den egna familjen. Det är glädjande menar Magnus Jägerskog som är ansvarig för undersökningen. Forskning visar att ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma också dricker mer utanför hemmet.
   Som tidigare framkommer att unga vuxna dricker mest alkohol och har en mer tillåtande attityd än andra åldersgrupper.
   Hela undersökningen kommenteras på www.IQ.se

 

När Betabion försvann från marknaden får någon månad sedan fick vi känslan av att det var kört för våra Wernicke-Korsakoffpatienten. Så är icke fallet: flera aktörer har dykt upp, det blev somen vitamininjektion för vitaminmarknaden. Nu flaggar Ergobe Pharma AB upp att man har Vitamin B1-ratiopharm att erbjuda. Lär vara till lägre kostnad än Betabion. 
   Det känns tryggt ur behandlingssynpunkt att det finns tillgång till thiamin i injektionsform för akut behandling av ett akut sjukdomstillstånd.

 

De alkoholrelaterade skadorna ökar i Sverige. Det är i ett europeiskt perspektiv endast Finland och Storbritannien som är i en sämre sits. Det är sedan EU-inträdet som vi ser den negativa utvecklingen enligt en forskningsrapport som lades fram vid en internationell mag-tarm-konferens i Stockholm under oktober 2011. Det är sedan EU-inträdet en skadeökning på upp mot 60 procent, speciellt för den äldre populationen.
   Det finns anledning att fokusera än mer på riskkonsumtionen. En miljon individer i Sverige har en riskkonsumtion av alkohol, men få upptäcks inom sjukvården, inte förrän de somatiska skadorna obönhörligen leder individen till doktorn. Då har riskkonsumtionen många gånger gått över i ett beroende, en kronisk permanent sjukdom

 

I en replik till en skrämmande okunnigt skriven debattartikel i DN (11-10-10) av moderaterna Isabella Jernbeck och Anti Avsans svarar farmakologiprofessor Jörgen Engel och beroendeläkaren och doktoranden Joar Guterstam med aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet, inte med 30 år gammal kunskap i form av anekdoter och fördomar.
   Det handlar om respekten för heroinberoende individer, om moderatrepresentanternas förvägran att erbjuda denna patientgrupp en inte bara värdig utan även effektiv behandling, vetenskapligt sett den enda effektiva behandling som idag står till buds. De båda moderatpolitikerna tycker uppenbarligen det är bättre att låta dessa individer dö än att ge optimal behandling.
   Vi beroendeläkare har inte samma människosyn.
   Läs debatten på www.dn.se/debat    

 

Med stor irritation mottogs vid beroendeenheterna i landet beskedet att Merck slutar tillverka Betabion, enda tiaminpreparatet som i Sverige fanns tillgängligt att injiceras intravenöst och kan vara livsavgörande vid akut Wernickeencephalopati. Dock – det lilla läkemedelsföretaget Astimex Pharma var snabbt framme och kan nu erbjuda Thiamine Hydrochloride 100 mg/ml för licensförskrivning. Produkten produceras av Biological Therapies i Australien och distribueras i Sverige via Tamro.
   Bolaget har säkerställt leveranser för de närmaste åren. Priset för Thiamine Hydrochloride är detsamma som för Betabion. Preparatet är naturligtvis godkänt av Läkemedelsverket.

 

Motomännens helnykterhetsförbund (MHF) kräver alkobommar vid landets hamnar som har bilfärjor. Denna alkoholkontroll i utandningsluften har länge diskuterats efter den tragiska olyckan 2004 då en berusad lastbilschaufför, som kom med färjan till Trelleborg, förorsakade mångas död i en omfattande olycka. Nu har metoden för kontroll förfinats och är inte bara säkrare utan också snabbare; det tar inte många sekunder att passera bommen – om den nu fälls upp. Med alkohol i utandningsluften blir den fortsatt fälld.

   Polisen hade invändningar då Trelleborgs hamn började med kontrollen 2006 men nu konstateras att det inte finns några rättsliga hinder. Dock måste polis, kustbevakning eller tull vara närvarande om testet är obligatoriskt.

Alla myndigheter, hamnar och rederier är positiva, men hittills vill ingen lätta på plånboken.
Källa: MHF 2011

Merck har i dagarna informerat om att Betabion (vitamin B1), injektionsvätska, lösning 50 mg/ml kommer att avregistreras. Produkten kommer inte att vara tillgänglig för förskrivning från och med mitten av september 2011. Orsaken till avregistreringen är att det låga antalet patienter som behandlas med Betabion i världen har medfört att det inte längre är möjligt att producera den minimikvantitet som är nödvändig. 
   Någon annan parenteral produkt innehållande vitamin B1 finns inte godkänd i Sverige.