Regeringen har tillsatt en utredning som föreslår att tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument (apoteken) inte ska kunna beviljas den som är vårdgivare.

Bakgrunden till förslaget är att utredningen ser risker med gemensamma ägarförhållanden mellan dessa aktörer, till exempel överförskrivning av läkemedel, onödigt vårdutnyttjande samt att allmänhetens förtroende för vård- och apoteksprofessionerna minskar.

Utredningen ska även se över tillsynsansvaret som är fördelat mellan olika myndigheter som till följd av olika regelsystem inte kommunicerar med varandra. Regeringen vill att det ska bli enklare att i förekommande fall kunna bryta sekretessen myndigheterna emellan för att få ett fullgott tillsynsansvar.

Förslaget kommer inte att påverka tillgängligheten till läkemedel eftersom öppenvårdsapoteken har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel för behandling.

Regeringen SOU2022:27

Regeringen har den 25 maj beslutat om en proposition med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter.

Skattehöjningarna föreslås genomföras i två steg och träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. De föreslagna höjningarna motsvarar de tidigare aviserade höjningarna.

Skatten på bland annat öl och vin föreslås höjas med cirka 5 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent den 1 januari 2024. Skatten på sprit föreslås höjas med cirka 1 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent den 1 januari 2024.

Skattehöjningarna renderar inkomster till staten på cirka 1 miljard kronor per skattehöjningsår.

Svensk polis har varit viktig för att upprätthålla den restriktiva och bestraffande narkotikapolitik (nolltolerans) som svensk politik driver.

En forskargrupp från Malmö universitet har undersökt hur det egentligen ser ut inom polisen. Hur ser man på det harm reduction-tänkande som nu alltmer stöds inom forskningen?

Resultatet är förvånansvärt positivt. En stor del av de i studien ingående poliserna är positiva till skadereducering och avstår från att öppet efterleva till punkt och pricka droglagarna. Det gäller framför allt de svårast utsatta med heroinberoende.

Forskarna konkluderar att det finns en uppenbar förändring inom svenska polisen i synen på tung beroendeproblematik. Det uttrycks i positiva ordalag om sprutbytesprogram, naloxonbehandling och läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) även om man ser problem med att det förekommer att läkemedel från behandlingen ibland säljs vidare.

Avslutningsvis menar de tre malmöforskarna att det är angeläget att involvera polisen för att ge ytterligare en dimension i arbetet med skadereduktion.

doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103672

I mitten av maj publicerades en stor och global rökstudie från Queenslands universitet i Australien. Deltagare var 152 tusen ungdomar från 47 länder. Denna studie var en del i WHO:s globala undersökning av ungas rökvanor som pågick mellan 2015 och 2018.

Ungefär 8,6 procent av deltagarna hade använt e-cigaretter någon gång under de senaste 30 dagarna, men endast 1,7 procent var regelbundna e-cigarettanvändare. Författarna menar att ungdomar som använder e-cigaretter gör det mer av experimentlusta än låter det bli en vana.

Addiction, 12 May 2022

Den talibanska regimen har sedan april förbjudit opiumodlingar i Afganistan. Samtidigt förbjöds hashish och alkohol. Det besvärande inkomstbortfallet för de miljontals fattiga opiumbönderna ska mildras, enligt regeringen, med odling av saffran eller annan legal gröda.

Afganistan har hittills varit världens ledande producent av opium. Enligt FN-organet UNODC svarar landet för 80 procent av världsproduktionen vilket motsvarar i pengar ungefär 1,6 miljarder euro.

DW 220404

Den av socialdepartementet nytillsatta narkotikautredningen ska utreda det mesta som redan samsjuklighetsutredningen redan är klar med och kommer att av uppenbara politiska skäl avstå från att utreda väsentliga delar inom narkotikaområdet.

Utredaren Thomas Lindén presenterade förutsättningarna för den nu tillsatta narkotikautredningen vid Svensk förening för Beroendemedicins forskningsmöte i Stockholm. Det blir en snabb utredning med ett delbetänkande som ska vara klart i mitten av oktober 2022. Slutbetänkandet ska presenteras ett år senare.

Huvudsyftet med utredningen är att med fortsatt restriktiv narkotikapolitik ska även finnas utrymme för ett effektivt förebyggnde arbete, god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimiering och insatser mot dödlighet till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

Narkotikapolitiken ska vara förenlig med evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet. Denna utredning ska föra en tät dialog med  samsjuklighetsutredningen.

Direktiven i sin helhet finns på www.sou.gov.se/17102-2/

Morocco’s General Directorate of National Security (DGSN) tillsammans med den lokala polisen har gjort ett mycket stort beslag av cannabis i ett lager i den nordliga hamnstaden Tanger. Polisen hittade drygt 31 ton(!) cannabisharts, vilket även i cannabisodlarlandet Marocko betecknas som rekordstort.

En specialpolisgrupp inriktad på jakten efter kriminella grupperingar och nätverk deltog i det omfattande tillslaget. Uppdraget för denna specialpolisgrupp är att hitta och oskadliggöra kriminella nätverk som har sina försäljningskanaler i såväl den nationella som internationella illegala narkotikamarknaden.

Morocco World News

Enligt den svenska polisen har Sverige blivit ett transitland för en omfattande internationell narkotikasmuggling. Förutom att den svenska välorganiserade narkotikamaffian tillgodoser våra grannländer, främst Norge och Finland, så har polisen uppdagat via avkodifiering av enchrochatsamtal att substanserna slussas vidare via ordinarie postgång även till Australien och USA.

Det är ett tvåårigt arbete vid Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet som arbetat med att undersöka den kriminella verksamheten som nu även lett till fällande domar.

Källa: SVT, polisen