Sedan militären tog över makten i Myanmar den 1 februari 2021 har situationen för befolkningen blivit förvärrad och den politiska och ekonomiska utvecklingen härefter har varit kaosartad. Enligt senaste UNDOC-rapporten från landet har det även skett en kraftfull ökning av opiumodlingarna och även produktionen av de narkotiska produkter vi benämner Nya Psykoaktiva Substanser (NPS). Bakgrunden till denna ökning menar UNODC är landets prekära ekonomiska situation.

Myanmar är det andra största producentlandet av opium i världen, strax efter Afganistan.

För 20:e året har UNODC1) gjort en avancerad lägesrapport för 2022 års produktion av opium med inriktning på vallmoodling och opiumproduktion. Metodologiskt är det som tidigare genom analys av satellitbilder och undersökningar så långt det varit möjligt med fysiska mätningar på fälten i landet.

Årets undersökning visar på en substantiell ökning av odlingsarealerna jämfört med tidigare år. Utredarna uppskattar nu landets totala odlingsområde till 40 100 hektar, vilket är en 33-procentig ökning jämfört med förra mätningen (2021).

1) FN:s organisation för droger och kriminalitet (UNODC) har varit verksam i två decennier och hjälper världens länder för att få en säkrare tillvaro från droger, organiserad kriminalitet, korruption och terrorism.

www.unodc.org

Det är två komponenter som kan öka risken för opioidberoende: trauma i barndomen och mental sjukdom. En nyligen publicerad studie redovisar om patienter med dessa två entiteter påverkar agonistbehandling vid opioidberoende och kontakt med rättssystemet.

I studien deltog 1482 individer i Sydney som erhöll agonistbehandling (OAB) mellan 2004 och 2008. Data sammanställdes från journaler och de uppgifter som aktualiserades var barndomstrauma, depression, panikångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), borderlinepersonlighet, antisocial personlighetsstörning (ASPD) och samtidig beroendediagnos.

Resultatet enligt författarnas sammanfattning.

Vid uttalat trauma i barndomen och

– antisocial personlighetsstörning var det mindre sannolikt att individen anslöt sig till OAB

– depression var det större sannolikhet att individen anslöt sig till OAB oavsett när i opioidberoendet

– panikångestsyndrom, PTSD, borderlinepersonlighet var det mindre tid i OAB

– PTSD, APSD och flera beroendediagnoser ökade risken för att hamna i kriminalitet

Det fanns för gruppen ingen signifikant koppling till mortalitet.

Resultaten kan tala för att barndomstrauma och mental sjukdom ökar risken för negativt utfall vid behandling och i sociala situationer för individer som också har ett opioidberoende. Detta bör tas hänsyn till vid behandling av opioidberoende.

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109734

För att få en uppfattning om det finns en ökad risk att uppleva negativa konsekvenser vid ett samtidigt bruk av alkohol och cannabis har en studie genomförts på cirka 350 amerikanska collegestudenter.

Konsekvenserna av drogintaget skilde sig åt när studenterna redovisade dagsintag av cannabis-upplevelse jämfört med motsvarande alkohol-upplevelse. De flesta negativa konsekvenserna vid samtidigt intag av de båda drogerna tycktes härleda till alkoholkonsumtionen.

Det fanns också indikation på att bilkörning var vanligare vid samtidigt cannabisintag, ovanligare med alkohol och bilkörning.

Vid behandling av samtidigt bruk av alkohol och cannabis bör målsättningen vara att för alkoholen minska de negativa effekterna som blackout, fysiska skador, aggressivt beteende, oönskat sex och för cannabis är det viktigt att påpeka farligheten (dessutom olagligt) att köra bil under cannabispåverkan.

J Stud Alc Drugs (doi.org/10.15288/jsad.22-00062)

En mycket vanlig alkoholhaltig dryck i Japan är chu-hai (eller chu-hi). Den har sannolikt fått ett uppsving i landet, denna blandade dryck som kallas för ”den mystiska”.

Så speciellt mystisk är den inte. Det är idag en färdigblandad dryck som dock har en lång japansk historia som började efter andra världskriget. Det var ont om alkohol och den var dyr. Då introducerades denna mixtur med billig alkohol som blandades med potatis, socker och bovete. Den tillblandades med fördel hemma i det japanska köket. För att lättare få blandningen drickbar tillsatte användaren sodavatten, te, honung eller liknande.

Idag köpes chu-hai industriellt färdigblandad i vanliga läsk-öl-burkar och det finns många smaker att välja mellan. Alkoholhalten varierar mellan 3 och 9 volymprocent.

En färsk undersökning visar att den starkare varianten börjar bli ett problem med riskkonsumtion och ävenledes del i beroendeutveckling för storanvändarna. Det är en partydrog som är billigare än öl, som trots allt är den i Japan vanligaste alkoholhaltiga drycken.

Chu-hai har gjort debut utanför Japan, framför allt i Taiwan och Australien med stort utbud inom näthandeln.

Alc Clin Exp Res, livejapan.com, japanesefoodguide.com

Undersökningen under rubriken ”Vem kan man lita på?” genomfördes under våren 2022. Det var tusen personer som var födda 2006 (16 år) och 2004 (18 år) som intervjuades.

Under rubriken känsliga frågor var bl a hur dessa minderåriga, om önskan finns, får tag på alkohol.

Ur mediesynpunkt noterades att nästan nio av tio använde sig varje vecka av den sociala medieplattformen Snapchat. Detta var den vanligaste plattformen även om andra också användes, varför den totala veckoanvändningen var 98 procent och den dagliga 94 procent. Här kommer också alkohol in i bilden.

Hur få tag i alkohol?

46 procent av de svarande i undersökningen berättade att de druckit alkohol under det senaste året. Det var 33 procent av 16-åringarna och 58 procent av 18-åringarna. Det är något lägre än i den senaste skolundersökningen (36 resp 67 procent).

Om du som inte får inhandla alkohol ändå skulle vilja dricka alkohol, hur skulle du skaffa den? Det vanligaste svaret var att fråga syskon eller annan nära släktning som fyllt 20. Ett alternativ var att fråga pojkvän, flickvän, partner, kompis eller kompisens syskon, dvs någon som fyllt 20. Det var också några som frågade sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Om man inte har åldern inne för att kunna köpa alkohol men skulle vilja ha och ovanstående alternativ inte finns, hur gör du då, undrade can-utfrågarna.

  • 31 procent skulle fråga annan vuxen (langare) som köper ut eller säljer
  • 45 procent skulle avstå från att skaffa alkohol

Langaralternativet var vanligare bland pojkar. En grupp på 16 procent av de tillfrågade angav att de handlat på så kallade hinkkonton. Med ett hinkkonto menas en olaglig försäljning av alkohol via privata konton på sociala medier. Dessa kontons syfte är att sälja alkohol till minderåriga. Det är framför allt via Snapchat och Instagram som försäljningen sker, men även de andra är iblandade (Facebook, Flashback, Pinterest, TikTok m fl).

Hela rapporten finns på wws.can.se

I de amerikanska stater som legaliserat cannabis för medicinskt bruk har det skett en övergång till cannabis hos tre av tio individer med kronisk smärta. Rapporten visar att de flesta bytt ut den ordinerade smärtmedicineringen, inklusive opioider, mot cannabis.

Lagstiftningen har gjort det möjligt att behandla smärta med en substans som det inte finns någon vetenskaplig utvärdering av. Detta understryker forskargruppen som publicerat sina resultat i JAMA. Det är viktigt att klarlägga såväl effekten av cannabisbehandlingen vid smärta som eventuella negativa effekter.

Resultatmässigt visade det sig att mer än hälften av de som använde cannabis för att behandla sin kroniska smärta sade sig ha minskat på den tidigare medicineringen, sålunda även opioider som har en evidens för smärtlindring. Mindre än en procent av de undersökta rapporterade om en ökning av sin vanliga receptbelagda medicinering vid cannabistillskottet.

JAMA Netw Open. 2023;6(1):e2249797.

Se även en israelisk studie som undersökt hur patienter, sjuksköterskor och läkare uppfattar effekten av medicinsk cannabis vid smärtbehandling.

J Psychoactive Drugs. https://doi.org/10.1080/02791072.2021.2009598

Hippokrates läkared som i sin tidigaste version härstammar från ett par hundra år efter läkarkonstens mästares död. Mycket av detta dokument är fortfarande etiskt relevant, exempelvis tystnadsplikten, men det finns idag ingen som förespråkar denna ed; kanske lite svårt att tänka sig att doktorn med högtidlig stämma initierar sin framtida etiska hållning med

” Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Aesklepios, Hygiea och Panakeia samt alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittnen, att jag efter bästa förmåga och förstånd skall hålla denna min ed och denna min förpliktelse.”

Det finns i världen många varianter på hur en läkares etiska handlande ska ske. I Sverige finns etiska regler från Sveriges Läkarförbund. De grundar sig på värderingar inom den medicinska etiken.  

Bland annat säger de etiska reglerna att läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Sveriges Läkarförbund har dessutom antagit etikdokument från World Medical Association (WMA senaste revisionen är från 2017) som bland annat inkluderar Helsingforsdeklarationen (1964) med etiska principer för forskning på människor.

Sedan finns läkarens ansvar inom hälso- och sjukvården och det utformas genom lagar och förordningar (riksdagen) och föreskrifter och allmänna råd (Socialstyrelsen).

I en norsk populationsbaserad registerstudie har död till följd av överdos av opioider har forskargruppen delat in populationen i två grupper: läkemedelsopioider (LO) och övriga opioider (O).

Individer i LO-gruppen var äldre och oftare kvinnor (35% resp. 20,5%) jämfört med O-gruppen.  De i LO-gruppen inkluderade individerna hade också mycket högre prevalens för kronisk smärta (35,8 % resp. 13,2 %). I gruppen fanns också högre prevalens för cancer (8,1 % resp. 1,8 %). Månaden före dödsfallet hade individer LO-gruppen också större receptförskrivning och uttag och därmed sannolikt ökat intag.

LO-gruppens konsumtion av opioider var trefalt större än för O-gruppen. Mest förekommande opioider var oxycodon och fentanyl medan i O-gruppen var det kodeinpreparat.

Intressant är också att det i rapporten framkommer att färre bland LO-gruppens individer hade fått diagnosen substansberoende (SUD).

Studiens resultat kan lämpligen ligga till grund för olika preventionsstrategier.

Eur Addict Res

https://doi.org/10.1159/000526145

När det gäller leverrelaterad död är alkohol den mest avgörande faktorn. Det är långt ifrån utforskat hur det naturliga förloppet ser ut vid alkoholrelaterad cirros med förhöjt tryck i vena portae (portahypertension) då den alkoholberoende individen avstår från alkohol alternativt fortsätter sitt alkoholintag. Det är bakgrunden till en nyligen publicerad studie som presenterats i Clinical Gastroenterology and Hepatology som belyser detta vetenskapliga tillkortakommande.

Undersökningen fokuserade på nykterhet efter tungt alkoholberoende, leverdekompensation och mortalitet för patienter med alkoholrelaterad cirros och diagnostiserad kliniskt signifikant portahypertension.

I undersökningen inkluderades 320 patienter. Av dessa avstod 75 procent (241) helt från alkohol. De övriga hade ett fortsatt aktivt alkoholintag.

Resultatet var positivt. Att helt avstå från alkohol var förknippat med signifikant minskad risk för leverdekompensation och leverrelaterad död. Även andra dödsorsaker minskade vid helnykterhet.

Prognosen förbättrades genom alla stadier av portahypertoni vid samtidig alkoholrelaterad cirros, även för patienter som redan hade utvecklat en högriskhypertoni i vena portae.  

//doi.org/10.1016/j.cgh.2022.11.033